برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بادریسه (مهره دوک)

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زنی بیند که بادریسه ببافت یا کسی بدو داد، دلیل است که او را خادمه یا کنیزکی حاصل شود. اگر زنی بیند که بادریسه از دوک او بیفتاد، دلیل که مهر او از شوهر بریده شود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بادریسه (مهره دوک)


جستجوی بیشتر برای بادریسه (مهره دوک)

  جستجو در وب برای بادریسه (مهره دوک)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بادریسه (مهره دوک)
  جستجو در تصاویر برای بادریسه (مهره دوک)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بادریسه (مهره دوک)
  جستجو در فیلم ها برای بادریسه (مهره دوک)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بادریسه (مهره دوک)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی