برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بادروک (ریحان کوهی)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بادروک همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و مراد بیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن بادروک درخواب سه وجه بود. اول: حاجت روائی، دوم: کام یافتن، سوم: دیدار غائب.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بادروک (ریحان کوهی)


جستجوی بیشتر برای بادروک (ریحان کوهی)

  جستجو در وب برای بادروک (ریحان کوهی)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بادروک (ریحان کوهی)
  جستجو در تصاویر برای بادروک (ریحان کوهی)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بادروک (ریحان کوهی)
  جستجو در فیلم ها برای بادروک (ریحان کوهی)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بادروک (ریحان کوهی)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی