برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بار کشیدن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد. اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است. دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی. اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بار کشیدن


جستجوی بیشتر برای بار کشیدن

  جستجو در وب برای بار کشیدن
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بار کشیدن
  جستجو در تصاویر برای بار کشیدن
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بار کشیدن
  جستجو در فیلم ها برای بار کشیدن
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بار کشیدن

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی