برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بارانی

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود. اگر بارانی او از جهت جامه بود، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بارانی او از پشم بود یا از کتان یااز پنبه و به گونه سبز است، دلیل بر نیکوئی بود اما بارانی زرد، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بارانی کبود بود، دلیل بر گناه و معصیت بود. اگر بارانی سفید بیند، دلیل است بر خیر و منفعت که ازجائی بدو رسد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بارانی


جستجوی بیشتر برای بارانی

  جستجو در وب برای بارانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بارانی
  جستجو در تصاویر برای بارانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بارانی
  جستجو در فیلم ها برای بارانی
  جستجو در دیکشنری برای بارانی
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بارانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بارانی

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی