برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بازو

محمدبن سیرین گوید: بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز. اگر بیند که بازوی وی قوی بود، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد. اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: انباز. چهارم: دوست. پنچم: پسر عم. ششم: همسایه.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بازو


جستجوی بیشتر برای بازو

  جستجو در وب برای بازو
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بازو
  جستجو در تصاویر برای بازو
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بازو
  جستجو در فیلم ها برای بازو
  جستجو در دیکشنری برای بازو
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بازو
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بازو

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی