برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب باروی

محمدبن سیرین گوید: باروی شهر و قلعه و ده، دلیل بر پادشاه نماید یا بر والی و معبران گویند باروی شهر، دلیل بر پادشاه بود و باروی ده، دلیل است بر خداونده ده. اگر بیند که باروی شهر قوی و بلند است، دلیل است بر قوت و نیکی حال پادشاه. اگر بیند باروی شهر بیفتاد و خراب شد، دلیل بر هلاک پادشاه کند. اگر برخی از آن بیفتاد، دلیل بر هلاک والی است. اگر بیند بارو را نو کردند، دلیل که پادشاه نو در آن شهر مقیم شود. ابراهیم کرمانی گوید: باروی شهر و آن چه نزدیک دروازه شهر است تاویلش عیش و ایمنی است و آن چه در پس شهر است همان باشد و هر نیک و بد و زیاده و نقصان که در بارو بیند، دلیل بر ان پنج گونه است.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب باروی


جستجوی بیشتر برای باروی

  جستجو در وب برای باروی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای باروی
  جستجو در تصاویر برای باروی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای باروی
  جستجو در فیلم ها برای باروی
  جستجو در دیکشنری برای باروی
  جستجو در لغتنامه فارسی برای باروی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای باروی

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی