برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بافتن جامه ها

محمدبن سیرین گوید: بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بیند جامه یا چیزی می بافت، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است. اگر بیند جامه بافته ببرید، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است. اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد، دلیل است که به سفر رود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت، دلیل که بد بود، زیرا کمه نشان خیانت است، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند بافندگی هم یکرد، دلیل است که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش نیکو شود، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بافتن جامه ها


جستجوی بیشتر برای بافتن جامه ها

  جستجو در وب برای بافتن جامه ها
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بافتن جامه ها
  جستجو در تصاویر برای بافتن جامه ها
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بافتن جامه ها
  جستجو در فیلم ها برای بافتن جامه ها
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بافتن جامه ها

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی