برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بازوبند

ابراهیم کرمانی گوید: بازوبند زرین، اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود. اگر بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود. اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بازوبند


جستجوی بیشتر برای بازوبند

  جستجو در وب برای بازوبند
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بازوبند
  جستجو در تصاویر برای بازوبند
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بازوبند
  جستجو در فیلم ها برای بازوبند
  جستجو در دیکشنری برای بازوبند
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بازوبند
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بازوبند

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی