برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب باقلا

محمدبن سیرین گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است. اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که شخصی باقلا بدو داد و بخورد، دلیل است که اندوهگین شود وباشد که با آن کس خصومت نماید. معبران گفته اند: اگر بیند باقلا داشت، یا کسی بدو داد، یا از خانه بیرون ریخت و از آن هیچ نخورد، او را زیا ندارد، خاصه چون به خانه خود دیده بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب باقلا


جستجوی بیشتر برای باقلا

  جستجو در وب برای باقلا
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای باقلا
  جستجو در تصاویر برای باقلا
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای باقلا
  جستجو در فیلم ها برای باقلا
  جستجو در دیکشنری برای باقلا
  جستجو در لغتنامه فارسی برای باقلا
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای باقلا

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی