برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب گاودشتی

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن گاو دشتی به خواب، دلیل مردی توانگر است. اگر بیند گاو دشتی را شکار بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر که بچه گاو دشتی بگرفت، دلیل که او فرزندی آید. اگر بیند گوشت گاو دشتی خورد دلیل که دولت و قوت یابد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب گاودشتی


جستجوی بیشتر برای گاودشتی

  جستجو در وب برای گاودشتی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گاودشتی
  جستجو در تصاویر برای گاودشتی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گاودشتی
  جستجو در فیلم ها برای گاودشتی
  جستجو در دیکشنری برای گاودشتی
  جستجو در لغتنامه فارسی برای گاودشتی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گاودشتی

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  سینما ها  |  ضرب المثلها  |  تلویزیون  |  آشپزی

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی