برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب گاو چشم (نام گیاهی)

محمدبن سیرین گوید: دیدن آن به خواب، دلیل بر کنیزک است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندی آید اگر بی وقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل که غمگین شود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب گاو چشم (نام گیاهی)


جستجوی بیشتر برای گاو چشم (نام گیاهی)

  جستجو در وب برای گاو چشم (نام گیاهی)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گاو چشم (نام گیاهی)
  جستجو در تصاویر برای گاو چشم (نام گیاهی)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گاو چشم (نام گیاهی)
  جستجو در فیلم ها برای گاو چشم (نام گیاهی)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گاو چشم (نام گیاهی)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی