برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بام

اگر بیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود. جابر مغربی گوید: اگر دید بر بام خانه پادشاه است، دلیل که بزرگی و منزلت یابد. اگر بیند از بام بیفتاد، از جاه و منزلت بیفتد و او اندوه رسد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بام


جستجوی بیشتر برای بام

  جستجو در وب برای بام
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بام
  جستجو در تصاویر برای بام
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بام
  جستجو در فیلم ها برای بام
  جستجو در دیکشنری برای بام
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بام
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بام

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی