برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی کفش

کفش

محمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.... ادامه مطلب

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب کفش

جستجوی بیشتر برای کفش

  جستجو در وب برای کفش
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای کفش
  جستجو در تصاویر برای کفش
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای کفش
  جستجو در فیلم ها برای کفش
  جستجو در دیکشنری برای کفش
  جستجو در لغتنامه فارسی برای کفش
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای کفش

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی