برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

1 تا 10 از 49 نتیجه یافته شده در جستجوی در

دراج

محمدبن سیرین گوید: دراج درخواب، زنی است خوب روی، لکن بد مهر است و با شوهر نسازد. اگر بیند که دراج را بگرفت یاکسی به وی داد، دلیل که زنی خواهد بدین صفت. اگر بیند که گوشت دراج میخورد، دلیل که مال زن به قدر آن ستاند و هزینه کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دراج از... ادامه مطلب

در

حضرت دانیال گوید: در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود. اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال و نعمتی که دارد به زودی هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند بر دَرِ سرا در... ادامه مطلب

درختان

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه... ادامه مطلب

دربانی

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که دربانی می کرد، دلیل که جاجتی که دارد روا شود، از مردی بزرگ و عزت و جاه یابد. اگر بیند که دربانی میکرد و در نبود، دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود. اگربیند که پادشاه او را از دربانی معزول کرد، تاویلش به خلاف این است. ادامه مطلب

دراعه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز یا سفید پوشیده داشت، دلیل که بر قدر و قیمت دراعه وی را جاه و قوت و شرف است در دین و دنیا، از غم فرج یابد. اگر بیند دراعه چرکین و تنگ و دریده بود، تاویلش به خلاف این بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند... ادامه مطلب

درخت امرود

دلیل بر مردی توانگر بود، که خوش طبع و سازگار است. ادامه مطلب

درخت آلو

دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می رسد و درخت آلوی زرد، دلیل بود بر بیماری. ادامه مطلب

درخت آبنوس

دلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش و بعضی گویند: زن بود یا کنیزک. ادامه مطلب

درخت انگور

دلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار. ادامه مطلب

درخت انجیر

دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت. ادامه مطلب

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب در

جستجوی بیشتر برای در

  جستجو در وب برای در
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای در
  جستجو در تصاویر برای در
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای در
  جستجو در فیلم ها برای در
  جستجو در دیکشنری برای در
  جستجو در لغتنامه فارسی برای در
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای در

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی

خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی