برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی گاو

گاو

حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت... ادامه مطلب

گاوزبان

محمدبن سیرین گوید: دیدن گاو زبان، دلیل بر گفتگو کند. ادامه مطلب

گاودشتی

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن گاو دشتی به خواب، دلیل مردی توانگر است. اگر بیند گاو دشتی را شکار بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر که بچه گاو دشتی بگرفت، دلیل که او فرزندی آید. اگر بیند گوشت گاو دشتی خورد دلیل که دولت و قوت یابد. ادامه مطلب

گاو چشم (نام گیاهی)

محمدبن سیرین گوید: دیدن آن به خواب، دلیل بر کنیزک است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندی آید اگر بی وقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل که غمگین شود. ادامه مطلب

گاومیش

محمدبن سیرین گوید: گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است. ادامه مطلب

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب گاو

جستجوی بیشتر برای گاو

  جستجو در وب برای گاو
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گاو
  جستجو در تصاویر برای گاو
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گاو
  جستجو در فیلم ها برای گاو
  جستجو در دیکشنری برای گاو
  جستجو در لغتنامه فارسی برای گاو
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گاو

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی