برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

1071 تا 1080 از 1,289 نتیجه یافته شده

مرده

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.... ادامه مطلب

مروارید

حضرت دانیال گوید: دیدن مروارید، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است. محمدبن سیرین گوید: دیدن مروارید، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا کنیزک خوبروی. اگر بیند مروارید بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضی گویند چون مروارید را پراکنده بیند، دلیل بر سخن علم... ادامه مطلب

مرکب

محمدبن سیرین گوید: مرکب در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال است. اگر بیند مرکب خرید یا کسی به وی داد، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود ومرادش حاصل شود. اگر بیند مرکب بریخت یا از وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند مرکب بر جامه او ریخت، دلیل که او را زیانی رسد.... ادامه مطلب

مرغزار

محمدبن سیرین گوید: دیدن مرغزار به خواب، دلیل بر اسلام بود. اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که ملک اوست، دلیل که دین او پاک بود. اگر آن مرغزار از آن دیگری بود و او تماشا می کرد، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد. اگر بیند در مرغزار خود می گشت، دلیل که عیش... ادامه مطلب

مزوره

محمدبن سیرین گوید: مزورها درخواب چون ترش نبود و چربی در وی نباشد دلیل منفعت است. اگر ترش و ناخوش بیند، دلیل مضرت است. ادامه مطلب

مزدوران

محمدبن سیرین گوید: اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند، دلیل که با کسی خصومت کند. اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. ادامه مطلب

مرهم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد، دلیل بر صلاح دین اوست. اگر بیند مرهم خورد، دلیل که چیزی حرام خورد. اگر بیند مرهم به مردم داد دلیل که فرزند مردم را راحت رساند. ادامه مطلب

مستی

مستی به خواب دلیل بر مال حرام است و کاهل نمازی. جابرمغربی گوید: دیدن مستی به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مستی بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگری. سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بیم به قدر مستی. ادامه مطلب

مس

اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است، دلیل که به قدر آن مال یابد. ابراهیم کرمانی گوید: مس و آفتابه در خواب. دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر کدخدائی خانه است. اگر بیند که مس می گداخت و صافی می کرد، دلیل که کاری مشکل بر دست او... ادامه مطلب

مژگان

محمدبن سیرین گوید: دیدن مژگان چشم درخواب، دلیل بر نگاه داشتن دین است. اگر مژگان او ریخت، دلیل بر فساد دین است. اگر دید مژگان چشم او می جنبید، دلیل که بیمار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مژگان بر چهار وجه است. اول: نگه داشتن دین. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم:... ادامه مطلب

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 بعدی

خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی