برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

131 تا 140 از 1,289 نتیجه یافته شده

بلبله

ابراهیم کرمانی گوید: بلبله در خواب کنیزک است. محمد بن سیرین گوید: زن او بود. اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد، دلیل که کنیزک خرد یا زن خواهد. اگر بیند از آن بلبله آب همی خورد، دلیل که با زن مجامعت کند. اگر بیند آن بلبله بشکست، دلیل که زن یا کنیزک وی بمیرد. حکایت:... ادامه مطلب

بندنهادن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد. بعضی از معبران گویند: چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بدارد.... ادامه مطلب

بناگوش

در خواب دیدن، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن بناگوش در خواب، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بناگوش به خواب، بر چهاروجه است.... ادامه مطلب

بلوط

محمدبن سیرین گوید: دیدن بلوط در خواب، روزی حلال است، به قدر خورده بود. اگر بیند درخانه وی انبانهای بلوط بود، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود، چون داند که آن بلوط ملک وی است. اگر بلوط در خانه دیگران بود، دلیل که مردمان پیش او امانت ها نهند. حضرت... ادامه مطلب

بنیاد نهادن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیندبنیاد نو نهاد، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود. اگر بیند بنیادی درجای مجهول و نداند که از آن کیست، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا. اگر بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد، دلیل که فایده و روزی حلال یابد. ابراهیم کرمانی... ادامه مطلب

بنفشه

محمدبن سیرین گوید: بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید. اگر وی رااز درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد.... ادامه مطلب

بنده

محمدبن سیرین گوید: هر که بنده نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است، دلیل است که آزاد شود. اگر کسی بیند بنده خودرا آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل که شادمان شود. ادامه مطلب

بوزینه

محمدبن سیرین گوید: بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند. اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن... ادامه مطلب

بوریا

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بوریا بیند، دلیل که مردی است خسیس و نیز، دلیل است بر آن که زن بی اصل خواهد. اگر دید بوریا ببافت و سپری شد، دلیل که شغل خویش را تمام کند. اگر بیند از بوریا ازار خانه می بافت، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند بوریا... ادامه مطلب

بوتیمار

محمدبن سیرین گوید: بوتیمار به خواب، روزی است. اگر بیند بوتیمار رابگرفت، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد. اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وی بخورد، دلیل که به قدر آن از مال زن بخورد. ابراهیم کرمانی گوید: بوتیمار درخواب بزرگی است. اگر بیند بوتیمار را بگرفت... ادامه مطلب

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بعدی

خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی