برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

11 تا 14 از 14 نتیجه یافته شده در جستجوی آب

آبله

محمد بن سیرین گوید: آبله درخواب زیان مال بود. اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود: اول: زیادتی... ادامه مطلب

جوی آب

محمدبن سیرین گوید: جوی آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاکیزه، دلیل که زندگانی او خوش است. اگر بیند از جوئی مجهول آب صافی می خورد و این کس در سفر است یا درجایگاهی بیگانه، دلیل که در کاری مجهول مشغول شود و عمر خود را دراز گذراد و به مقدار آن آب که در جوی خورده... ادامه مطلب

درخت آبنوس

دلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش و بعضی گویند: زن بود یا کنیزک. ادامه مطلب

مشک آب

دیدن مشک آب درخواب، دلیل سفر است. اگر بیند مشکی نو داشت دلیل که به سفر رود. اگر دید مشک کهن داشت به خلاف این است. اگر در این مشک سوراخی بود، دلیل زیان بود از سفر. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مشک آب داشت و به مردم می داد، دلیل که با مردم احسان کند. اگر بیند به مردم... ادامه مطلب

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آب

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2

خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی