برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

321 تا 330 از 1,289 نتیجه یافته شده

حیض

محمدبن سیرین گوید: حیض، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال. اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد. اگر مردی بیند که زنش حائض شد، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود. اگر صاحب خواب مستور بود، دلیل که در کار خویش متحیر... ادامه مطلب

حوض کوثر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع می کردند، دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند. اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانی است. اگر بیند پیرامون حوض کوثر می گشت و آب می خواست و آب ندادند، دلیل که... ادامه مطلب

خارپشت

محمدبن سیرین گوید: خارپشت درخواب، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی. اگر بیند خارپشت را بکشت، دلیل که دشمنی را قهر کند. اگر بیند که گوشتِ خارپشت میخورد، دلیل که به قدر آن از مال دشمن بخورد. اگر بیند خارپشت او را بگزید، دلیل است از آن کس وی را گزند رسد، خاصه بیند که از... ادامه مطلب

خار

در خواب وام است. اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد، دلیل که از کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود. اگر بیند او خاری در اندام کسی زد، دلیل که او وامی به کسی دهد و سخن تلخ بگوید. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خار بسیار داشت... ادامه مطلب

خاج

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند خاج بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود. اگر بیند خاج در گردن داشت، دلیل که اعتقادش در دین درست است. اگر بیند که خاج می پرستید، دلیل که خدای تعالی شریک آورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که شخصی خاج... ادامه مطلب

خاک

محمدبن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم است او را. ابراهیم کرمانی گوید: اگر... ادامه مطلب

خاشاک

محمدبن سیرین گوید: خاشاک درخواب مال و نعمت است مردم عامه را. اگر بیند در خانه وی خاشاک بسیار است یا او در میان خاشاک مقیم گردید، دلیل که بر قدر آن وی را مال و نعمت رسد. اگر بیند خاشاک را باد ببرد یا آتش بسوخت، دلیل که پادشاه مال او بستاند. اگر بیند که خاشاک در... ادامه مطلب

خارش

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند. ابراهیم کرمانی گوید: خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند از خارش، وی گزند و رنج رسید، دلیل که او را از خویشان مضرت... ادامه مطلب

خانی

محمدبن سیرین گوید: خانی دیدن، غم و اندوه است، زیرا که در خانی از بلا به زیر فرو شدن است چون بیند در خواب که درجائی فرو شد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که در خانی غسل کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در خانه او خانی های بسیار... ادامه مطلب

خانه

محمدبن سیرین گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه... ادامه مطلب

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 بعدی

خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی