برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، سرزمین" ارمنستان "بعد از 2 سال مبارزه میان ارتشهای امپراتوری روم و ایران به تصرف سپاهیان" تراژان "امپراتور روم درآمد .جنگ ایران و روم بر سر ارمنستان از روز 10 ژوئن 110 میلادی با حمله رومیان شروع شه بود .گرچه رومیها ارمنستان را گرفتند ولی" خسرو "شاهنشاه اشكانی با تحریك ایران دوستان ارمنستان علیه رومیها ،دوباره موفق به تسخیر ارمنستان شد.

امروز، معاهده صلح تاریخی میان استقلالطلبان آمریكایی كه در جنگ با بریتانیای كبیر پیروز شده بودند با دولت انگلستان در كاخ ورسای در فرانسه با نظارت نمایندگان فرانسوی امضاص شد .قرارداد مقدماتی روز 30 نوامبر 1782 میلادی امضاص شده بود و در قرارداد اصلی ،انگلستان مجبور شد استقلال آمریكا را به رسمیت بشناسد و بعضی از بنادر خود را به فرانسه واگذار كند .به روز 30 نوامبر 1782 مراجعه شود

امروز، "لاگرانژ "دانشمند معروف فرانسه در دوران انقلاب آن كشور بعد از 77 سال زندگی پر افتخار وفات یافت .او ، روز 28 مارس 1736 میلادی در شهر تورین واقع در ایتالیا متولد شد .تحصیلاتش كه تمام شد به آلمان رفت و مدیر آكادمی علوم برلن شد .از مهمترین آثار علمی این ریاضیدان مشهور كتاب او" مكانیك تحلیلی "است كه برای نوشتنش 25 سال زحمت كشید .به روز 28 مارس 1736 مراجعه شود

امروز، "ایوان تورگنیف "رماننویس مشهور روسی ،بعد از 65 سال زندگی در فرانسه بدرود حیات گفت .وی روز 9 نوامبر 1818 میلادی در" اورال "متولد شده بود .در آثار وی طرفداری شدیدی از رنجبران و دهقانات به چشم میخورد و به همین سبب مورد آزار تزارهای روسی قرار گرفت و به فرانسه گریخت" .آبهای بهاری - آدم زیادی - مومو - رودن و در آستانه فردا "از كتب معروف اوست.

امروز، جنگ دوم" سم "با حمله سخت متفقین به مواضع نیروهای آلمانی آغاز شد و آنچه كه اهمیت این جنگ را در جنگهای بینالملل اول بیشتر میكند این است كه در این جنگ برای اولین بار سلاح موئثر تازهای وارد جنگ شد كه تانك نام داشت و از روز 16 همان ماه توسط متفقین علیه آلمانیها به كار رفت .جنگ دوم" سم "در 21 نوامبر همان سال با پیروزی متفقین پایان یافت .به روز 21 نوامبر 1916 مراجعه شود

امروز، دو روز بعد از آغاز جنگ دوم جهانی با حمله آلمانیها به لهستان ،جنگ نامحدود دریایی و زیر دریایی نیز توسط زیر دریاییها و ناوگان نیرومند آلمان در پهنه دریاها و اقیانوسها آغاز شد و 100 زیر دریایی نیرومند كه به آنها" گرگهای هار "لقب داده شده بود ،به غرق كردن كشتیهای متفقین مشغول شدند اولین كشتی كه غرق شد آتینا متعلق به دولت انگلیس در مغرب جزایر انگلستان در همین روز بود.

امروز، قرارداد تاریخی تسلیم ایتالیا در جنگ دوم جهانی میان ژنرال" كاستیلانو "نماینده دولت ایتالیا و ژنرال" بیدل اسمیت "نماینده متفقین ،به امضاص رسید و به موجب این قرارداد ،مارشال بادوگلیو نخستوزیر ایتالیا حاضر شد شرایط تسلیم بدون قید و شرط ایتالیا را قبول كند .این قرارداد روز 8 سپتامبر همان سال رسماش افشاص شد .به روز 8 سپتامبر 1943 مراجعه شود

امروز، اولین كنگره بینالمللی شعر ،در" پراك "پایتخت زیبایی چكاسلواكی تشكیل شد و در جریان جلسات آن در حدود 300 شاعر و ادیب و شعرشناس و منقد ادبی ،به نمایندگی از 40 كشور مختلف اروپایی ،آسیایی ،آفریقایی و آمریكایی شركت داشتند .در این كنگره كه تا روز 7 سپتامبر طول كشید پیرامون چگونگی توسعه شعر به عنوان زبان آزاد مردم جهان بحث شد.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  اخبار  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات