برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 21آوریل

21 آوریل سال 1744

"لامارك "یكی از درخشانترین چهرههای طبیعی فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در" بازنتین "در ایالت" پیكاردی "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وی از خانوادههای اشرافی و محترم فرانسه بود و نام كامل او" ژان باپتیست دومونه شوالیه دو لامارك "بود او ،موئلف دائر±المعارف گیاهی است كه ارزش علمی فراوان دارد .لامارك روز 30 اوت 1829 1829 وفات یافت .به روز 31 سپتامبر 1829 مراجعه شود.

21 آوریل سال 1792

"موپو "وزیر معروف لوئی پانزدهم پس از 78 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام اصلی او" رنه - نیكولا - موپو "بود و روز 24 اوت 1714 میلادی در خانواده متوسطی در پاریس متولد شد .وی بعد از این كه" دوك دوشوازول "معزول شد ،به وزارت لوئی پانزدهم رسید و به كمك دو نفر دیگر از یارانش" وزارت مثلث "را تاصسیس كرد و خدمات فراوان به لوئی پانزدهم فرانسه نمود .به روز 24 اوت 1714 مراجعه شود.

21 آوریل سال 1844

زندگی 81 ساله و سلطنت 36 ساله ئشارل چهاردهم پادشاه معروف سوئد در قرن نوزدهم میلادی به پایان رسید .وی كه در ابتداص مارشال ارتش فرانسه بود و" ژان باپتیست برنادوت "نام داشت روز 24 دسامبر 1763 میلادی در" پو "متولد شده بود .او شوهر" دزیره "ملكه ئمعروف سوئد بود و در آخرین لشكركشیهای ممالك اروپایی علیه ناپلئون جزص آنان ،با فرانسه میجنگید .به روز 24 دسامبر 1763 مراجعه شود.

21 آوریل سال 1910

ساموئل لانگهورن كلیمنز" مارك تواین "نویسنده بزرگ و منقد معروف اجتماعی امریكا بعد از 75 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .نام اصلیس بود و روز 30 دسامبر سال 1835 میلادی در دهكده" ئفلوریدا "واقع در ایالت میسوری متولد شده بود .از مهمترین آثار او" شاهزاده و گدا و گدا - هاكل بری فین و سرگذشت تام سایر "را باید نام برد .به روز 30 دسامبر 1835 مراجعه شود.

21 آوریل سال 1923

زادوك" لورادو - زادوك "هنرمند چیرهدست آمریكایی و استاد مجسمهسازی و پیكرتراشی آن سرزمین ،پس از 63 سال زندگی بدرود حیات گفت .روز 29 آوریل 1860 میلادی در شهر" ایلی نوئیز "متولد شده بود .وی عادات مخصوصی داشت و از جمله سنگ مرمر ،سنگ دیگری را برای مجسمهسازی مصرف نمیكرد .بسیاری از مجسمهسازان آمریكایی شاگرد او بودهاند .به روز 29 آوریل 1860 مراجعه شود.

21 آوریل سال 1938

"محمد اقبال "یكی از درخشانترین چهرههای ادبی و فرهنگی آسیا در قرون نوزدهم و بیستم میلادی ،پس از 65 سال زندگی كه قسمت عمده آن به ترویج علم و ادب سپری شد ،بدرود حیات گفت .محمد اقبال ،روز 22 فوریه 1873 میلادی در شهر" سیالكوت "متولد شده و از مهمترین آثار او" شمع و شاعر - فلسفه خودی و ارمغان حجاز "را باید نام برد .به روز 22 فوریه 1873 مراجعه شود.

21 آوریل سال 1961

"جیمز تربر "نویسنده ونوولیست معروف قرن بیستم آمریكا ،بعد از 67 سال زندگی بدرود حیات گفت .جیمز تربر روز 18 نوامبر 1894 میلادی در نیویورك متولد شده بود .وی كه یك چشم خود را در كودكی از دست داده بود ،مسائل روانشناسی و اجتماعی را به نحو بسیار موئثری در آثار خویش منعكس میكرد .از معروفترین آثار" تربر "باید" زندگی والتر میتی "را نام برد .به روز 18 نوامبر 1894 مراجعه شود.

21 آوریل سال 359

دومین دوره ئجنگهای خونین میان شاهنشاهی ساسانی ایران و امپراتوری نیرومند روم ،در زمان سلطنت" شاپور دوم "معروف به" شاپور ذوالاكتاف "آغاز شد .در این جنگ كه 4 سال طول كشید و با حمله ئایرانیها به متصرفات روم آغاز شد" ژولین "امپراتور روم با" شاپور "روبرو بود .جنگ ایران و روم بعد از مرگ" ژولین "روز 8 ژانویه 363 میلادی به پایان رسید .به روز 8 ژانویه 363 مراجعه شود.

21 آوریل سال 827

سلطنت" اگبرت "اولین پادشاه انگلستان آغاز شد .تا قبل از این كه اگبرت بعد از جنگهای طولانی موفق به تاصسیس سلطنت در آن سرزمین شود "رژیم ملوكالطوایفی در انگلستان برقرار بود .اگبرت از روئسای قبیله" ئساكسون "بود و پس از مبارزات متعددی كه با روئسای سایر قبایل نمود همه آنها را مطیع خود كرد و سلطنت انگلستان را تاصسیس نمود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی