برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 14سپتامبر

14 سپتامبر سال 2 قبل از میلاد

اشك پانزدهم سلطنت پانزدهمین تاجدار سلسله اشكانیان یعنی" فرهاد پنجم "بعد از مسموم كردن پدرش" فرهاد چهارم "آغاز شد و از آن پس به نام معروف گردید .مادر" فرهاد پنجم "یك كنیز ایتالیایی به نام" موزا "بود كه بعد از شكست دوم" آنتوان "از" فرهاد چهارم "توسط" اوكتاویوس "امپراتور روم برای" فرهاد چهارم "فرستاده شده بود .فرهاد پنجم دو سال بعد در 29 دسامبر 1 میلادی كشته شد.

14 سپتامبر سال 1189

"ریشارد شیردل "یكی از شجاعترین و بزرگترین سلاطین انگلستان آغاز شد .در این زمان ،ریشارد شیردل كه روز 19 فوریه 1157 میلادی در" اوكسفورد "متولد شده بود 32 ،سال داشت تمام طول سلطنت دهساله او كه تا روز 20 مارس سال 1199 میلادی یعنی روز مرگ او طول كشید ،به جنگ گذشت .وی از قهرمانان جنگهای صلیبی محسوب میشود .به روز 19 فوریه 1157 مراجعه شود

14 سپتامبر سال 1389

سپاهیان امپراتوری عثمانی سرزمین" صربستان "را كه امروزه به نام" یوگسلاوی "معروف است تصرف كردند و از آن پس تا سال 1878 میلادی كه به موجب معاهده تاریخی برلن ،كشور صربستان استقلال یافت ،این سرزمین جزص مستعمرات امپراتوری عثمانی محسوب میشد .یوگسلاوی ،كه بعدها عامل اصلی بروز جنگ اول جهانی شد ،استقلال امروزی خود را در سال 1945 بدست آورد.

14 سپتامبر سال 1494

اولین لشكركشی فرانسویان برای تصرف" ناپل "ایتالیا به فرمان" شارل هشتم "پادشاه جوان و جنگجوی فرانسوی آغاز شد و به این ترتیب ،جنگهای تاریخی موسوم به جنگهای ایتالیا بین فرانسویان و فرمانروایان ممالك ایتالیا شروع گردید .این جنگها برای الحاق ناپل كه به موجب وصیتنامه" رنه دانژو "به لویی یازدهم و بعد به شارل هشتم به ارث رسیده بود ،آغاز شد .به روز 30 مارس 1480 مراجعه شود

14 سپتامبر سال 1635

جزیره معروف آتشفشانی و زیبای" مارتینیك "در جریان مبارزات استعماری فرانسه تصرف شد و سلطه فرانسه بر این جزیره هنوز ادامه دارد" .مارتینیك "جزیرهای است در دریای آنتیل كه 980 كیلومتر مربع مساحت و 500 هزار نفر جمعیت دارد .آتشفشان معروف" پهله "در این جزیره است كه زادگاه ژوزفین امپراتوریس ناپلئون بناپارت محسوب میشود .به روز 8 مه 1902 مراجعه شود

14 سپتامبر سال 1792

جنگ معروف به جنگ" آرگون "به سردار ژنرال" دوموریه "از فرانسه و" دوك دوبرونسویك "از اتریش اتفاق افتاد .در این جنگ فرانسویان تنها 19 هزار نفر سپاه داشتند و حال آن كه قوای متحد اتریش در حدود 60 هزار نفر بودند .این جنگ به پیروزی اتریشیها انجامید و در نتیجه ،ایالت شامپانی بدست اتریشیها افتاد .انتقام این شكست در جنگ" والمی "روز 20 سپتامبر همان سال گرفته شد.

14 سپتامبر سال 1812

آتشسوزی بزرگ" مسكو "كه یكی از تاریخیترین و مدهشترین حریقهای جهان محسوب میشود ،اتفاق افتاد .این حریق فردای روزی كه" مسكو "به تصرف سپاهیان ناپلئون اول امپراتور فرانسه درآمد ،به دستور" روستوپ چین "حاكم دوراندیش مسكو صورت گرفت و در جریان آن 8500 خانه چوبی كه سه چهارم مسكوی آن روز بود با تمام انبارهای خواربار سوخت .به روز 13 سپتامبر 1812 مراجعه شود

14 سپتامبر سال 1913

"پولین جانسون ،"یكی از شاعرههای زیبا و خوش قریحه آمریكایی ،پس از 52 سال زندگی بدرود حیات گفت" .پولین جانسون "كه روز 10 مارس 1861 میلادی در" برنت فرد "متولد شده بود ،در اصل یك دختر سرخپوست از مردم قبیله معروف" موهاك "بود .از این شاعره معروف كه او را كانادایی نیز میدانند ،فقط چهار مجموعه اشعار منتشر شده است .به روز 10 مارس 1861 مراجعه شود

14 سپتامبر سال 1944

قرارداد متاركه جنگ میان ارتش روسیه شوروی و ارتش بلغارستان ،در جریان جنگهای بینالملل دوم به امضاص رسید ،و به این ترتیب یك روز پس از تسلیم كامل كشور رومانی ،بلغارستان نیز كه از متحدین آلمان نازی در آن جنگ محسوب میشد از گردونه عملیات جنگی خارج شد .فاتح بلغارستان نیز مانند رومانی ،مارشال تولبوخین فرمانده ارتش سرخ شوروی بود .به روز 13 سپتامبر 1944 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی