برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 91 تا 100 از 218 نتیجه یافته شده در جستجوی اتریش

3 ژوییه سال 1866

تاریخیترین جنگ آلمان) پروس (و اتریش در" سادووا "در ایالت" بوهم "اتفاق افتاد .در این جنگ 280 هزار پروسی به سرداری فردریك فرزند ویلهلم اول ،با 250 هزار اتریشی به سرداری" بنهدوك "روبرو بودند .پس از پیكاری خونین كه در جریان آن 31 هزار اتریشی و 10 هزار پروسی كشته شدند ،جنگ به نفع پروس پایان یافت و دولت اتریش به زانو درآمد .به روز 14 ژوئن و 23 اوت 1866 مراجعه شود

5 ژوییه سال 1809

جنگ تاریخی" واگرام "در زمین مرتفعی به همین نام نزدیك وین پایتخت امپراتوری اتریش میان اتریشیها و فرانسویها درگرفت .جنگ با گلولهباران شدید نیروی فرانسه علیه اتریش آغاز شد و مدت دو روز ادامه داشت .در پایان جنگ كه روز 6 ژوییه 1809 میلادی بود ،اتریشیها 30 هزار اسیر و 12 هزار كشته داده بودند .به روز 6 ژوییه و 77 مارس و 14 اكتبر 1809 مراجعه شود

6 ژوییه سال 1859

سولفرینو ملاقات تاریخی در" ویلافرانكا "بین ممالك اتریش و فرانسه اتفاق افتاد .در این ملاقات كه بعد از پیروزی فرانسه بر اتریش در جنگ تاریخی واقع شد" ،ناپلئون سوم "امپراتور فرانسه و" فرانسوا ژوزف "امپراتور اتریش شركت داشتند و مقدمات ایجاد صلحی به نام" ویلا فرانكا "را بوجود آوردند كه معاهده آن روز 7 ژوییه 1859 میلادی امضاص شد .به روز 24 ژوئن و 7 ژوییه 1859 مراجعه شود

7 ژوییه سال 1683

"وین "پایتخت زیبا و تاریخی اتریش .در جریان حمله بزرگ نیروهای امپراتوریهای عثمانی ،تحت محاصره سپاهیان عثمانی قرار گرفت .عثمانیها از روز 27 مارس 1683 میلادی به دستور قره مصطفی وزیر اعظم آن امپراتوری ،به اتریش حمله كرده بودند .این محاصره مدت دو ماه یعنی تا روز 12 سپتامبر 1683 میلادی ادامه داشت و در این روز با شكست سختی كه در" كاهلنبرگ "خوردند اتریش نجات یافت.

10 ژوییه سال 1794

پیروزی درخشان" فلوروس "در جریان جنگهایی كه انقلابیون فرانسه با سپاهیان اتریش در بلژیك میكردند نصیب سپاهیان انقلاب شد و سراسر بلژیك كه قبلاش در تصرف فرانسه بود ،بار دیگر به تصرف انقلابیون درآمد .این پیروزی سبب شد تا ملت كه بیم داشتند اصول انقلاب بر اثر حمله خارجیها از بین برود به فكر نابودی دیكتاتوری انقلابیون بیفتند و در نتیجه رژیم روبسپیر و دوره ترور عظیم پایان یافت.

11 ژوییه سال 1734

جنگهای شش ماهه لهستان كه برای از بین بردن استانیسلاس لكزینسكی پادشاه تازه لهستان از روز 18 فوریه 1734 میلادی آغاز شده بود ،با پیروزی دو امپراتوری نیرومند اتریش و روسیه كه مخالف سلطنت لكزینسكی بودند ،پایان یافت و استانیسلاس تنها به زحمت توانست جان خود را نجات دهد .این شكست ،عامل عمده جنگهای بعدی فرانسه با امپراتوری اتریش بود .به روز 18 فوریه 1734 مراجعه شود

13 ژوییه سال 1951

"آرنولد شولنبرگ "یكی از مهمترین آهنگسازان اتریشی ،بعد از 77 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 13 سپتامبر 1874 میلادی در" وین "پایتخت زیبای اتریش متولد شده بود و از 12 سالگی به موسیقی روی آورده بود از مهمترین آثار وی" شب روشن - ترانههای گوره - اسب خوشبخت - از امروز تا فردا و یادبود ناپلئون "را باید نام برد .به روز 13 سپتامبر 1874 مراجعه شود

15 ژوییه سال 1922

ژنرال" اریش فون فالكنهاین "افسر برجسته آلمانی ،پس از 61 سال زندگی بدرود حیات گفت .این سردار بزرگ كه در جنگ اول بینالمللی رییس كل ستاد ارتش آلمان بود ،روز 1 ژانویه 1861 میلادی در" بوبرگ بلشو "متولد شده و مدارج نظامی را تا درجه ژنرالی طی كرد .وی در بسیاری از جنگهای آلمان با فرانسه و اتریش شركت داشت و پیروزیهای متعددی بدست آورد .به روز 1 ژانویه 1861 مراجعه شود

17 ژوییه سال 1629

قرارداد تاریخی معروف به" مصالحهنامه لوبك "در شهر" لوبك "واقع در آلمان میان كریستیان چهارم پادشاه دانمارك و فریدناند دوم امپراتور آلمان و اتریش به امضاص رسید .به موجب این قرارداد جنگ میان دانمارك كه طرفدار پروتستانهای" بوهم "بود ،با فردیناند دوم امپراتور آلمان و اتریش پایان یافت و دانماركیها متعهد شدند در امور داخلی آلمان دخالت نكنند .به روز 25 ژوئن 1625 مراجعه شود

19 ژوییه سال 1820

"شوارزنبرگ "سردار بزرگ و سیاستمدار معروف) اتریشی - آلمانی (بعد از 49 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد نامی كه به افتخار او میدان زیبایی در شهر وین پایتخت اتریش وجود دارد روز 16 نوامبر 1771 در" وین "متولد شده بود .نام اصلی او" شارل - فیلیپ - پرسن دوشوارزنبرگ "بود و گرچه در آغاز جنگ ناپلئون و روسیه با ناپلئون همراه بود ولی بعد علیه او جنگید و پیروز شد.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی