برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 13 نتیجه یافته شده در جستجوی ارمنستان

21 ژانویه سال 493

جنگ تاریخی مذهبی میان" یزدگرد دوم "شانزدهمین شاهنشاه ساسانی با مردم" ارمنستان "آغاز شد .علت این جنگ توسعه دین مسیح در ارمنستان بود و حال آن كه دین رسمی ایران ،دین" زرتشت "بود" یزدگرد دوم "برای برانداختن مسیحیت از ارمنستان عده زیادی از عیسویان را كشت و بار دیگر دین زرتشت را در آن سرزمین و نیز قسمتهای دیگری از بینالنهرین توسعه و رواج كامل داد.

27 ژانویه سال 422

قرارداد صلح معروف به" مصالح صد ساله "میان دولت شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم به امضاص رسید و به این ترتیب جنگهای خونینی كه به خاطر ارمنستان و قسمتهایی از بینالنهرین از دیرباز میان ایران و روم برقرار بود پایان یافت .این قرارداد ،بعد از پیروزیها و شكستهایی كه نصیب دو كشور بر سر موارد اختلاف متعدد منجمله آزادی دین مسیح در ایران شد ،در زمان" بهرام پنجم معروف به بهرام گور "گردید.

28 ژانویه سال 69 قبل از میلاد

سلطنت" فرهاد سوم "یكی از سلاطین معروف سلسله اشكانیان بعد از مرگ پدرش آغاز شد ،فرهاد سوم كه با عنوان" اشك یازدهم "به سلطنت رسید ،فرزند اشك دهم بود و ،نام اصلی او" ساناتروك "بود .سلطنت" فرهاد سوم "با مبارزات ایران و روم به سرداری" پومپه "مواجه بود كه به تصرف ارمنستان بدست رومیان منجر شد .بعد از فرهاد سوم پسرش" اشك دوازدهم مهرداد سوم "به سلطنت رسید.

25 فوریه سال 40

"اردوان سوم - اشك هیجدهم "یكی از سلاطین مشهور سلسله اشكانی بعد از سه بار سلطنت بدرود حیات گفت .اردوان سوم ابتدا روز 27 ژوییه 16 میلادی بعد از فرار" وانان "به ارمنستان به سلطنت رسید .سه سال بعد از سلطنت خلع شد و بعد از دو سال دوباره به سلطنت رسید و این بار 7 سال سلطنت كرد و باز خلع شد و برای بار سوم به سلطنت رسید و سرانجام بعد از 24 سال در این روز مرد .به روز 27 ژوییه 16 میلادی مراجعه شود

16 مارچ سال 117

"تراژان "امپراتور معروف رومی كه معاصر با" خسرو اشك بیست و سوم "پادشاه سلسله اشكانی بود بدرود حیات گفت و به این ترتیب ،دوران سلطنت 19 ساله او به پایان رسید" .تراژان "كه یكی از برجستهترین امپراتوران روم قدیم بود ،به سال 98 میلادی به امپراتوری روم رسید .صلح 50 ساله ایران و روم در زمان او به پایان رسید و جنگهای ارمنستان ،دوباره آغاز گردید.

24 می سال 34 قبل از میلاد

دومین جنگ" آنتوان "سردار رومی با" فرهاد چهارم - اشك چهاردهم "پادشاه معروف اشكانی ایران اتفاق افتاد .در اولین جنگ كه تاریخ آن 10 نوامبر 36 قبل از میلاد بود آنتوان به سختی شكست خورده بود .این بار پس از تسخیر ارمنستان ،سردار رومی قصد حمله ئبه آذربایجان را داشت كه بار دیگر از فرهاد چهارم شكست خورد و گریخت و دوباره ارمنستان به دست ایران افتاد .به روز 10 نوامبر 36 قبل از میلاد مراجعه شود.

10 ژوئن سال 110

حمله بزرگ ارتش نیرومند روم به ارمنستان آغاز شد و به این ترتیب دوران صلح 50 ساله میان ایران و روم به پایان رسید فرمان حمله به ارمنستان توسط خسرو" تراژان "امپراتور معروف روم صادر شد .گر چه در این جنگ ارمنستان توسط رومیها فتح شد ولی چندی بعد دوباره ارمنستان به دست شاهنشاه سلسله اشكانی افتاد .به روز 19 اكتبر 107 و 3 سپتامبر 112 مراجعه شود

27 ژوییه سال 16

سلطنت" اردوان سوم "هجدهمین شاهنشاه سلسله اشكانی آغاز شد .وی از شاهزادگان اشكانی بود و از زمان" فرهاد چهارم "حاكم آذربایجان بود .در زمان سلطنت" وانان - اشك هفدهم "وی به عنوان این كه" وانان "تربیت رومی دارد و قادر به اداره ایران نیست علیه او قیام كرد و" وانان "ناچار ،به ارمنستان گریخت و" اردوان سوم "در این روز به سلطنت رسید .به روز 25 فوریه 40 مراجعه شود

10 آگوست سال 382

سلطنت" شاپور سوم "دوازدهمین شاهنشاه سلسله معروف ساسانی ،بعد از مرگ عموی وی" اردشیر دوم - اردشیر درازدست "آغاز شد .در زمان او بار دیگر جنگ بین ایران و روم بر سر ارمنستان آغاز شد كه منجر به تقسیم ارمنستان در 14 ژانویه 385 بین دو كشور گردید و قسمت شرقی كه وسیعتر بود به ایران رسید" .شاپور سوم "روز 6 سپتامبر سال 388 مرد .به روز 6 سپتامبر 388 مراجعه شود

3 سپتامبر سال 112

سرزمین" ارمنستان "بعد از 2 سال مبارزه میان ارتشهای امپراتوری روم و ایران به تصرف سپاهیان" تراژان "امپراتور روم درآمد .جنگ ایران و روم بر سر ارمنستان از روز 10 ژوئن 110 میلادی با حمله رومیان شروع شه بود .گرچه رومیها ارمنستان را گرفتند ولی" خسرو "شاهنشاه اشكانی با تحریك ایران دوستان ارمنستان علیه رومیها ،دوباره موفق به تسخیر ارمنستان شد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی