برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 19 نتیجه یافته شده در جستجوی سوریه

4 ژانویه سال 1961

كنفرانس سیاسی" دارالبیضاص "برای ایجاد یك دستهبندی سیاسی آفریقایی ،در این شهر كه در مراكش واقع شده و به آن" كازابلانكا "هم میگویند تشكیل شد .در این كنفرانس كه به ابتكار و توصیه جمال عبدالناصر رییس جمهوری متحده عربی) مصر و سوریه (تشكیل یافت دولتهای مستقل الجزایر - گانا - گینه - مالی - مراكش و جمهوری متحده عربی عضویت داشتند.

22 مارچ سال 1945

"جامعه عرب "به ابتكار دولت مصر تاصسیس شد .تاصسیس جامعه عرب یا" جامعه دول عربی "كه فكر آن از ملك فاروق پادشاه مصر بود ،در كنفرانس معروف اسكندریه كه از روز 25 ماه سپتامبر 1944 شروع به كار كرد ،مورد تصویب ممالك عربی عضو آن كنفرانس واقع شده بود .دول موئسس جامعه عرب" مصر - اردن هاشمی - سوریه - عراق - لبنان - عربستان سعودی و یمن "بودند.

8 آوریل سال 1962

"لوئی ماسینیون "دانشمند بزرگ باستانشناس و مستشرق و ایراندوست معروف فرانسوی ،بعد از 79 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 25 ژوییه 1883 میلادی در" بزانسون "قدم به عرصه وجود گذاشت و بعد از اخذ درجه دكتری در ادبیات ،به تدریس در" كولژ دوفرانس "پرداخت .از مهمترین آثار او" دیكتوار - اسلام - درباره سوریه "را میتوان نام برد .به روز 25 ژوییه 1883 مراجعه شود

23 آوریل سال 1860

قتل عام دهشتناك عیسویان مقیم دمشق و سایر شهرهای عثمانی آغاز شد .در آن زمان كشور سوریه امروزی متعلق به عثمانی بود و چون نهضتهای آزادیخواهی ملل مسیحی بالكان علیه عثمانی به اوج خود رسیده بود ،عثمانیها برای انتقام ،به كشتار عیسویان دمشق پرداختند .جز 12 هزار نفر كه با حمایت عبدالقادر سردار شورشی الجزایری نجات یافتند بقیه ئمسیحیان سوریه كشته شدند.

6 می سال 1833

معاهده ئمعروف به" كوتاهیه "در محلی به همین نام واقع در تركیه میان امپراتور مقتدر عثمانی و یكی از سرداران سابق آن امپراتوری به نام محمدعلی پاشا به امضاص رسید .به موجب این معاهده ،سلطان عثمانی حكومت سوریه و نواحی خلیج اسكندرون را به محمد علی پاشا كه حاكم مصر نیز بود او گذاشت و این آخرین قدم در راه تاصسیس سلطنتی مصر در آن كشور بود.

10 می سال 1956

موافقتنامه آتشبس میان دولت اسرائیل و ممالك" اردن - سوریه - لبنان و مصر "به امضاص رسید و داگ هامر شولد دبیر كل فقید سازمان ملل متحد ،آن را به دنیا اعلام كرد .با امضاص این موافقتنامه مهم ،آتش جنگهای خونینی كه از سال 1949 میلادی همزمان با استقلال اسرائیل بین آن كشور و ممالك غربی شعلهور شده بود ،فرو نشست.

30 می سال 660

امپراتور روم شرقی" قسطنطیندوم "كه در برابر حملات سپاه" معاوی±بنابی سفیان "فرمانروای سوریه چارهای جز تسلیم ندیده بود در مدینه ،خلافت معاویه را به رسمیت شناخت و حاضر شد كه هر ساله باج و خراج به دربار معاویه بفرستد .معاویه ،حمله به روم شرقی را از 18 ژوییه سال 658 میلادی آغاز كرده بود و سرانجام در این روز به مقصود خویش رسید .به روز 18 ژوییه 1658 مراجعه شود.

2 ژوییه سال 1831

جنگ مصر و عثمانی بر سر تسلط بر سرزمین سوریه با شكست امپراتوری عثمانی به پایان رسید .در این جنگ خونین ،ابراهیم پاشا ،فرزند محمدعلی پاشا بنیانگذار مصر ،موفق شد بعد از شكست دادن عثمانیها كه در آن زمان سوریه را تحت سلطه خود داشتند ،آنها را از سوریه بیرون كرده و آن سرزمین را اشغال كند .دوران اشغال سوریه توسط مصریها هفت سال طول كشید.

2 ژوییه سال 258

حمله سپاهیان ایرانی به فرماندهی شاپور اول شاهنشاه بزرگ سلسله ساسانی برای تصرف سرزمین" شام "كه امروزه سوریه نامیده میشود ،آغاز شد و در این لشكركشی سپاهیان ایرانی با ارتش نیرومند امپراتوری" روم "روبرو بودند .در همین حمله بود كه شاهنشاه ایران با" والریانوس "امپراتور روم در" انطاكیه "روبرو شد و پس از درهم شكستن قوای رومی" والریانوس "را اسیر كرد.

7 ژوییه سال 1936

ژنرال" ادموند آلنبی "فرمانده بزرگ انگلیسی در جنگهای بینلاملل اول پس از 75 سال زندگی بدورد حیات گفت .این مرد كه نبوغ نظامی زیادی داشت ،روز 21 ژانویه 1861 میلادی در لندن متولد شده و در سال 1917 به فرماندهی نیروهای انگلیسی در آسیا منصوب شده بود .وی فاتح دمشق و حلب در سوریه در مقابل ژنرال" فون - ساندرس "آلمانی بود .به روز 21 ژانویه 1861 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی