برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 12 نتیجه یافته شده در جستجوی عراق

29 ژانویه سال 1921

ملك فیصل ،فرزند حسین بنعلیشریف مكه كه به پادشاهی عراق انتخاب شده بود با تشریفات باشكوهی وارد عراق شد و فردای آن روز مراسم مراجعه به آراص عمومی درباره سلطنت وی در عراق انجام شد .در این راصیگیری عمومی 97 درصد آراص به نفع ملك فیصل بود .وی روز 23 اوت همان سال با عنوان اولین پادشاه عراق تاجگذاری كرد .به روز 23 اوت 1921 مراجعه شود

8 فوریه سال 1963

كودتای دوم عراق به رهبری" عبدالسلام عارف "اتفاق افتاد و در این ماجرا ،ژنرال عبدالكریم قاسم رییس جمهوری عراق كه قبلاش به اتفاق" عارف "علیه ملك فیصل پادشاه عراق كودتا كرده بودند .به قتل رسید و خود عبدالسلام عارف با عنوان مارشال عارف ،ریاست جمهوری را به عهده گرفت .عبدالكریم قاسم قبل از قتل خود ،دفاع شجاعانهای كرد ولی سرانجام مغلوب شد و به قتل رسید.

22 مارچ سال 1945

"جامعه عرب "به ابتكار دولت مصر تاصسیس شد .تاصسیس جامعه عرب یا" جامعه دول عربی "كه فكر آن از ملك فاروق پادشاه مصر بود ،در كنفرانس معروف اسكندریه كه از روز 25 ماه سپتامبر 1944 شروع به كار كرد ،مورد تصویب ممالك عربی عضو آن كنفرانس واقع شده بود .دول موئسس جامعه عرب" مصر - اردن هاشمی - سوریه - عراق - لبنان - عربستان سعودی و یمن "بودند.

3 آوریل سال 1941

بغداد پایتخت عراق ،در جریان مبارزات سیاسی میان میهنپرستان و آزادیخواهان عراق و سیاست انگلستان ،بدست رشید عالی گیلانی سردار و فرمانده میهنپرستان عراقی سقوط كرد .در این جریان ،رشید عالی گیلانی از طرف آلمانیها كه مخالف نفوذ سیاست انگلستان در خاورمیانه بودند ،تقویت میشد .جنگ بین عراق و انگلستان از روز 2 مه همان سال آغاز شد .به روز 2 مه 1941 مراجعه شود

23 آوریل سال 1917

شهر تاریخی" سامره "مقر سابق خلفای اموی و عباسی در جریان مبارزات سیاسی و نظامی متحدین) آلمان و اتریش و عثمانی (و متفقین) انگلیس و فرانسه (به تصرف انگلیسییها درآمد و به دنبال كوتالاماره در 24 فوریه 1917 ئو بغداد در 11 مارس 1917 سامره سومین پیروزی ژنرال" مود "سردار انگلیسی بود .فتح سامره پایان نفوذ عثمانی در عراق بود .به روز 11 مارس 1917 مراجعه شود.

2 می سال 1941

جنگ عراق و بریتانیای كبیر "بر سر ادامه سلطه انگلستان بر عراق و چاههای نفت آن آغاز شد .این جنگ نتیجه شورش رشید عالی گیلانی ،آزادیخواه معروف عراقی بود كه علیه سیاست انگلستان قیام كرد و روز 3 آوریل 1941 میلادی بغداد را تصرف كرده بود .با وجودی كه آلمانیها ،رشید عالی گیلانی را تقویت میكردند ،وی شكست خورد و به خارج كشور گریخت .به روز 3 آوریل 1941 مراجعه شود.

2 می سال 1953

سلطنت رسمی و مستقل ملك فیصل دوم ،پادشاه عراق آغاز شد و به این ترتیب دوران حكومت و فرمانروائی دائی او امیر عبدالله كه از روز 3 آوریل 1939 تا آن سال ،مدت 14 سال نایبالسلطنه بود ،پایان یافت .ملك فیصل دوم در جریان كودتای تاریخی 14 ژوییه 1958 به رهبری عبدالكریم قاسم و عبدالسلام عارف به قتل رسید .به روز 14 ژوییه 1958 مراجعه شود.

11 می سال 194

جنگ سه ساله ئایران و روم بر سر توسعه ئنفوذ سیاسی در مناطق بینالنهرین) یعنی عراق امروزی (با حمله ئایران به خاطر تصرف مناطق غربی بینالنهرین سپتیم سوروس) كه در اشغال سپاهیان امپراتوری روم بود (آغاز شد .در آن زمان بر ایران" بلاش چهارم - اشك بیست و ششم "و بر امپراتوری روم سلطنت داشتند .نتیجه ئاین جنگها كه روز 15 ژانویه 197 به پایان رسید پیروزی رومیها بود.

4 ژوئن سال 1941

موصل بغداد پایتخت عراق در جریان دومین جنگ بینالمللی توسط سربازان بریتانیای كبیر اشغال شد و همزمان با تصرف بغداد شهر تاریخی و مهم نیز به تصرف انگلیسیها درآمد .در آن زمان در كشور عراق ،سیاست ضد انگلیسی به نفع آلمان نازی نفوذ زیادی داشت و علت اشغال بغداد توسط انگلیسیها برای جلوگیری از سقوط كامل عراق به دست دولت آلمان نازی بود.

14 ژوییه سال 1958

كودتای بزرگ عراق اتفاق افتاد و در این كودتا كه رژیم حكومتی عراق عوض شد ،نوری سعید پاشا نخست وزیر ،امیر عبدالاله نایبالسلطنه سابق و ملك فیصل دوم پادشاه جوان عراق توسط كودتاكنندگان كشته شدند و رژیم جمهوری روی كار آمد .گردانندگان این كودتا ،سرهنگ عبدالكریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف بودند و عبدالكریم قاسم اولین رییس جمهور شد .به روز 8 فوریه 1963 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی