برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 41 نتیجه یافته شده در جستجوی مارشال

8 ژانویه سال 1942

آخرین حمله بزرگ عمومی سپاهیان آلمانی در شمال آفریقا از" سیرنائیك "علیه ارتش هشتم انگلستان كه ماصمور دفاع از مصر بود آغاز شد .در این حمله بزرگ فیلد مارشال لومل سردار آلمان با استفاده از همه امكانات جنگی خود همه جا انگلیسیها را شكست داد و تا العلمین پیش رفت .از روز 23 اكتبر همان سال حمله ارتش ششم انگلیس علیه رومل از العلمین شروع شد .به روز 23 اكتبر 1942 مراجعه شود

12 ژانویه سال 1945

حمله بزرگ ارتش سرخ شوروی برای جدا كردن پروس شرقی از آلمان نازی آغاز شد .در این حمله بزرگ و تاریخی ،فرماندهی ارتش سرخ روسیه شوروی با مارشال معروف آن كشور" روكوسووسكی "بود .وی كه در جنگ با تانگ و استفاده از این وسیله جنگی مهارت فراوان داشت بعد از 4 روز جنگ آلمانیها را به سختی در هم شكست و 500 هزار سرباز آلمانی را اسیر كرد .به روز 16 ژانویه 1945 و 18 ژانویه 1897 مراجعه شود

19 ژانویه سال 1804

یكی از بزرگترین توطئههای تاریخ فرانسه كه علیه جان و حكومت ناپلئون بناپارت كنسول دایمی فرانسه صورت گرفته بود كشف شد و اعضای آن دستگیر شدند .این توطئه بزرگ كه در تاریخ از آن به نام" توطئه كادووال "یاد شده است به رهبری" ژرژ كادووال "رهبر شورشیان وانده و عضویت دوك دانگین و مارشال" مورو "به نفع مارشال مورو ترتیب داده شده بود .به روز 15 مارس و 12 اكتبر 1804 مراجعه شود

26 ژانویه سال 1695

"دوك مونت مورانسی "یا" مارشال دولوكزامبورگ "پس از 67 سال زندگی بدرود حیات گفت" .فرانسوا - هنری بوت ویل - دوك مونت مورانسی - مارشال دولو - كزامبورگ "روز 11 آوریل 1628 میلادی در پاریس متولد شده بود .وی در جنگهای تاریخی فرانسه با هلند و انگلیس و آلمان در قرن هفدهم ،سردار پیروز لویی چهاردهم پادشاه فرانسه بود .به روز 11 آوریل 1628 مراجعه شود

8 فوریه سال 1963

كودتای دوم عراق به رهبری" عبدالسلام عارف "اتفاق افتاد و در این ماجرا ،ژنرال عبدالكریم قاسم رییس جمهوری عراق كه قبلاش به اتفاق" عارف "علیه ملك فیصل پادشاه عراق كودتا كرده بودند .به قتل رسید و خود عبدالسلام عارف با عنوان مارشال عارف ،ریاست جمهوری را به عهده گرفت .عبدالكریم قاسم قبل از قتل خود ،دفاع شجاعانهای كرد ولی سرانجام مغلوب شد و به قتل رسید.

12 فوریه سال 1936

نبرد اول" تمبین "كه قسمتی از برنامه عملیات جنگی فتح حبشه توسط سپاهیان ایتالیایی بود ،با پیروزی كامل ایتالیاییها پایان یافت .پایان این مرحله از عملیات جنگی كه مارشال ایتالیایی" بادوگلیو "قهرمان آن شناخته شد ،تصرف" آمبارادام "بود .شروع نبر تمبین كه از خونینترین جنگهای ایتالیا و حبشه محسوب میشود از روز 20 ژانویه همان سال بود .به روز 20 ژانویه 1936 مراجعه شود

18 فوریه سال 1785

"پیگال "یكی از نامدارترین مجسمهسازان و حجاران قرن هجدهم میلادی فرانسه پس از 71 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ژان باپتیست پیگال "روز 22 ژوییه 1714 میلادی ،در خانوادهای تهیدست در پاریس متولد شده بود .از مهمترین آثار این حجار معروف مقبره" دوك داركور "در كلیسای نتردام پاریس و مقبره مارشال دو ساكس در استراسبورگ است .به روز 22 ژوییه 1714 مراجعه شود

21 فوریه سال 1725

اولین كلوب ادبی و هنری فرانسه كه در تاریخ از آن به نام" كلوب آنتروسول "یاد شده است ،توسط یكی از روحانیون علاقمند به ادبیات و هنر به نام" آبهآلاری "تاصسیس شد .در این كلوب عدهای از دوستان آبهآلاری هر هفته یكبار در اطاق كوچكی كه در طبقه اول عمارت او قرار داشت به دور هم جمع میشدند .مونتسكوی و مارشال دوكوانی و هوراس والپول از اعضای این كلوب بودند.

24 فوریه سال 1941

دوره اول جنگهای شمال آفریقا میان نیروهای ایتالیایی تحت فرمان مارشال گرازیانی و ژنرال" ویول "كه فرماندهی سپاهیان انگلیسی را به عهده داشت ،با پیروزی كامل انگلیسیها پایان یافت .در این روز بندر معروف" بنغازی "در طرابلس) و لیبی امروزی (كه متعلق به ایتالیاییها بود به تصرف انگلیسیها درآمد و ایتالیاییها مجموعاش 150 هزار كشته و اسیر دادند .به روز 18 سپتامبر 1940 مراجعه شود

17 آوریل سال 1941

یوگسلاوی به اشغال نیروهای آلمان نازی درآمد .در این جنگ آلمانها در شرایط نامساوی با یوگسلاوها كه به طور غیر منتظره مورد حمله قرار گرفته بودند میجنگیدند" .پیر "پادشاه یوگسلاوی و جمعی از رجال آن كشور به لندن پناهنده شدند تا یوگسلاوی آزاد را تشكیل دهند و بعدها به همت مارشال تیتو و ژنرال میخائیلوویچ ،یوگسلاوی در اواخر جنگ آزادی خود را مجدداش بازیافت.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی