برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 25 نتیجه یافته شده در جستجوی مجارستان

1 ژانویه سال 1704

شورش بزرگ مردم مجارستان علیه امپراتور اتریش) لئوپولد اول (كه عده زیادی از آنها را به قتل رسانده بود آغاز شد و چون سردار شورشیان در این قیام" راكوكزی "نام داشت در تاریخ از این شورش به نام" شورش راكوكزی "یاد شده است .این جنگ و شورش هفت سال بعد در زمان سلطنت" ژوزف اول "جانشین لئوپولد روز 21 اوت 1711 میلادی پایان یافت .به روز 21 اوت 1711 مراجعه شود

16 ژانویه سال 1945

جنگ" بوداپست "برای شكستن محاصره نیروهای ارتش سرخ شوروی ،توسط سپاهیان خسته و شكست خورده آلمان نازی آغاز شد" .بوداپست "پایتخت مجارستان پس از شكست رومانی و بلغارستان در سپتامبر 1944 میلادی آغاز شد و هدف روسها به زانو درآوردن مجارستان بود .این جنگ روز 13 فوریه 1945 میلادی با شكست آلمانیها به پایان رسید .به روز 13 فوریه 1945 میلادی مراجعه شود

18 ژانویه سال 1919

كنفرانس تاریخی صلح ،بعد از جنگ بینالملل اول با شركت 27 دولت از ممالك آمریكا - آسیا - آفریقا و استرالیا در پاریس پایتخت فرانسه تشكیل شد و ریاست این كنفرانس با" ژرژ كلمانسو "نخست وزیر فرانسه بود كه" ببر فرانسه "لقب داشت .نمایندگان 5 كشور شكست خورده جنگ) آلمان - اتریش - بلغارستان - مجارستان و عثمانی (در این كنفرانس حضور نداشتند.

13 فوریه سال 1945

جنگ" بوداپست "كه از روز 16 ژانویه همان سال برای شكستن حلقه محاصره ارتش سرخ شوروی آغاز شده بود با شكست آلمانیها و اشغال بوداپست پایتخت مجارستان پایان یافت .مجارستان در جنگ دوم جهانی به رهبری دریاسالار" هورتی "از رجال بزرگ آن كشور جزص متحدین آلمان نازی درآمد و به این ترتیب در این روز مجارستان نیز از صحنه عملیات جنگی خارج شد .به روز 16 ژانویه 1945 مراجعه شود

21 فوریه سال 1489

"لویی ژاژلون "پادشاه لهستانیالاصل مجارستان) هنگری (در" نووا "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه اجدادش از شوالیههای لیتوانی بودند ،از شجاعترین پادشاهان مجارستان محسوب میشود و در مدت سلطنت او چندین جنگ بزرگ میان مجارها و تركان عثمانی اتفاق افتاد كه در آخرین جنگ كه در" موهاكز "اتفاق افتاد لویی ژاژلون روز 19 آوریل 1526 میلادی كشته شد .به روز 19 آوریل 1526 مراجعه شود

2 مارچ سال 1525

"بوداپست "پایتخت زیبا و تاریخی هنگری" مجارستان امروزی "در جریان جنگهای سلطان سلیمانخان قانونی امپراتور معروف عثمانی ،به تصرف عثمانیها درآمد .امپراتور عثمانی روز 26 مارس همان سال با 200 هزار سپاه به هنگری حمله كرده و در جنگ" موهاك "كه روز 28 فوریه همان سال درگرفت" لوئی ژاژلون "پادشاه جوان هنگری را شكست داده و كشته بود .به روز 26 و 28 فوریه 1525 مراجعه شود

3 مارچ سال 1848

انقلاب مجارستان ،علیه سلطه و نفوذ سیاست امپراتوری اتریش در آن سرزمین آغاز شد و این اولین انقلاب ممالك امپراتوری اتریش علیه آن كشور بود .عامل اصلی قیام مجارستان یكی از نمایندگان مجلس مجار به نام" كسوت "بود و شورشیان تقاضای وزارتخانه مخصوصی به نام مجار و آزادی زبان مجار را داشتند این انقلاب با پیروزی مجارها به پایان رسید.

16 آوریل سال 955

جنگهای خونین معروف به جنگهای 22 ساله میان نیروهای مجارهای نیمه وحشی و سربازان كارآزموده پادشاهان ژرمنی ،با پیروزی ژرمنیها پایان یافت و مجارها كه قسمتهای عمدهای از قلمرو پادشاهان ژرمن را تصرف كرده بودند ،به منطقه هنگری و) مجارستان امروزی (كوچ كردند .این جنگها از 9 مارس 933 میلادی شروع شده و" هانری او از لور و اوتون كبیر "سرداران بزرگ این جنگها از ژرمنها بودند.

14 می سال 1955

قرارداد تاریخی و مهم سیاسی و نظامی معروف به" قرارداد ورشو "در ورشو پایتخت لهستان میان 8 كشور كمونیستی اروپا به امضاص رسید .این قرارداد به ابتكار" اوتو گروتوهول "و برای مقابله با قرارداد آتلانتیك شمالی كه میان دولتهای غربی و طرفدار آمریكا به امضاص رسیده بود ،با عضویت" روسیه - آلبانی - بلغارستان - چك اسلواكی - رومانی - مجارستان - لهستان و آلمان شرقی "امضاص شد.

16 می سال 1812

قرارداد معروف" بخارست "میان تزار آلكساندر اول و" سلطان محمود دوم "امپراتور عثمانی در شهری به همین نام كه امروزه پایتخت كشور مجارستان است به امضاص رسید .قبل از این پیمان بین روسیه و عثمانی به خاطر طرفداری روسها از آزادیخواهان صربستان جنگ بود و پیروزی نیز با روسها بود ،اما به سبب حمله ئناپلئون به روسیه آلكساندر ناچار به صلح با عثمانی و استفاده از سربازان خود در جنگ با فرانسه شد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی