برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی گرجستان

5 مارچ سال 1953

"ژوزف ویساریونویچ استالین "دیكتاتور شوروی كه در طول جنگ دوم بینالمللی رهبری كشور خود را در جنگ با آلمان عهدهدار بود بعد از 74 سال زندگی و 29 سال رهبری چشم از جهان فرو بست .وی به سال 1876 میلادی در گرجستان متولد شده و بعد از مرگ لنین بنیانگذار رژیم كمونیست در روسیه ،زمام امور آن جمهوری بزرگ را در دست گرفته بود .به روز 12 دسامبر 1879 مراجعه شود

5 می سال 1795

60هزار نفر سپاهیان آغامحمدخان قاجار كه از پل ارس گذشته و به گرجستان تجاوز كرده بودند ،قلعه مستحكم شوشی را محاصره كردند .شوشی كه در آن زمان ابراهیمخلیل خان جوانشیر از آن دفاع میكرد ،كلید فتح گرجستان محسوب میشد و آغامحمدخان قصد تنبیه هراكلیوس پادشاه گرجستان را داشت كه از اطاعت ایران سر زده و تحتالحمایه روسیه شده بود .محاصره قلعه شوشی بدون نتیجه پایان یافت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی