برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 22 نتیجه یافته شده در جستجوی فلسفه

24 ژانویه سال 880

"جان - اسكات - اریژن "فیلسوف و متفكر و كشیش معروف انگلیسی) ایرلندی (بعد از 50 سال زندگی بدرود حیات گفت" .اریژن "كه در باب تطبیق فلسفه و مذهب مطالعات زیادی دارد ،روز 10 اوت 830 میلادی در" لیمریك "متولد شده بود .از مجموع تحقیقات روی این نتیجه بدست میآید كه بین آراص افلاطون جدید و مسیحیت یك نوع همبستگی وجود دارد .به روز 10 اوت 830 مراجعه شود

29 ژانویه سال 1814

"فیخته "فیلسوف بزرگ آلمانی پس از 52 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام او" یوهان گوتلیب فیخته "بود و روز 19 مه 1762 میلادی در" رامونو "متولد شد .وی پس از تحصیل علومالهی به فلسفه گرایید و به استادی دانشگاه رسید از مهمترین آثار فیخته كه شامل فلسفه و نظریات اوست" بنیاد تحقیق در علم - حقوق طبیعی و سرنوشت انسان "را باید نام برد .به روز 19 مه 1762 مراجعه شود

9 فوریه سال 1715

نیكولومال برانش" نیكولومال برانش "فیلسوف و روحانی دانشمند قرون هفدهم و هجدهم میلادی فرانسه پس از 77 سال زندگی بدرود حیات گفت .روز 15 ژوییه سال 1638 میلادی در پاریس متولد شده بود .خانوادهاش مردمی مذهبی بودند و خود او نیز پس از تحصیلات روحانی به سلك آنان درآمده بود .وی در فلسفه پیرو نظریات" دكارت "محسوب میشد .به روز 15 ژوییه 1638 مراجعه شود

22 فوریه سال 1873

"محمد اقبال "بزرگترین شاعر پارسیگوی پاكستان در شهر" سیالكوت "واقع در ایالت پنجاب متولد شد اجدادش از برهمنان كشمیری بودند ولی قبل از ورود به پنجاب مسلمان شده بودند .اقبال وقتی از دانشكده لاهور در رشته فلسفه فارغالتحصیل شده ،پس از سفری به اروپا به كار وكالت پرداخت و در ضمن به سرودن شعر مشغول شد .این ادیب بزرگ بعد از 65 سال زندگی به سال 21 آوریل 1938 میلادی مرد.

28 فوریه سال 1688

"پوپ "شاعر و فیلسوف و منقد بزرگ اجتماعی انگلستان در قرن هجدهم میلادی ،در لندن متولد شد .وی در دوران طلایی ادب و فلسفه انگلیس زندگی میكرد و شاعری آزادگو و آزادیجو و صریحاللهجه بود .از بهترین آثار او كه روز 16 سپتامبر 1744 میلادی وفات یافت" ،قطعات زنجیر و ترجمه اثر ادبی معروف ایلیاد "را از متن یونانی به انگلیسی باید نام برد .به روز 16 سپتامبر 1744 مراجعه شود

19 آوریل سال 1709

"بوفون "یكی از نامدارترین علمای طبیعی و حیوانشناس بزرگ فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،در" مونتبارد "متولد شد .پدرش وكیل مجلس بود ولی خود او به سیاست علاقهای نداشت بلكه همه ئاوقات خود را به تحقیقات طبیعی گذرانید و در این راه كتاب تاریخ طبیعی خود را كه 29 جلد بزرگ است تاصلیف كرد و كتاب دیگری به نام ادوار طبیعی نوشت كه فلسفه ئتاریخ كره ئزمین است .وی روز 14 اوت 1788 مرد.

21 آوریل سال 1938

"محمد اقبال "یكی از درخشانترین چهرههای ادبی و فرهنگی آسیا در قرون نوزدهم و بیستم میلادی ،پس از 65 سال زندگی كه قسمت عمده آن به ترویج علم و ادب سپری شد ،بدرود حیات گفت .محمد اقبال ،روز 22 فوریه 1873 میلادی در شهر" سیالكوت "متولد شده و از مهمترین آثار او" شمع و شاعر - فلسفه خودی و ارمغان حجاز "را باید نام برد .به روز 22 فوریه 1873 مراجعه شود.

1 می سال 1771

پروفسور" گوترید آخن دال "ریاضیدان بزرگ و واضع علم آمار پس از 52 سال زندگانی در گوتینگن آلمان بدرود حیات گفت .تولد این دانشمند و فیلسوف شهیر روز 20 اكتبر 1719 میلادی در" الینگ "اتفاق افتاد وی نه تنها در ریاضیات بلكه در فلسفه نیز صاحب نظر بود و آثار متعددی در این رشته از خود باقی گذاشته است.

4 می سال 1803

"رالف والدو امرسون "یكی از بزرگترین نوابغ ادب و فلسفه آمریكا "در" بوستون "بندر معروف آمریكا متولد شد .پدرش كشیش بود و خود او نیز پس از اتمام تحصیلات روحانی شد ولی بعد از آن كناره گرفت و به سفر پرداخت و بعد به ادبیات روی آورد .كتب" طبیعت - و مردان برجسته "از آثار اوست .وی روز 22 دسامبر 1882 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 22 دسامبر 1882 مراجعه شود.

5 می سال 1818

"كارل ماركس "فیلسوف بزرگ و مرد معروف اقتصادی و اجتماعی آلمان در قرن نوزدهم میلادی "در شهر" ترور "متولد شد .پدرش ابتدا یهودی بود و بعد پروتستان مذهب شد وی در جریان تحصیل ،مرید" هگل "فیلسوف معروف آلمان شد و تحت تاصثیر او فلسفه خود را كه بر بنای ماتریالیسم دیالكتیك استوار بود عرضه ساخت .او به سال 1883 مرد .به روز 14 مارس 1883 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی