برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 12ژانویه

12 ژانویه سال 1613

"وان در هلست "یكی از نامدارترین و محبوبترین هنرمندان نقاش هلندی در قرن هفدهم میلادی در" هارلم "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام كوچك او" بارتولوی "بود و هنر تخصصی او" پرترهسازی "بود .در آثار او قدرت قلم و هنر رنگآمیزی به وضوح به چشم میخورد .از بهترین آثار او تابلویی است كه از خودش كشیده است .وی روز 28 آوریل 1670 میلادی مرد .به روز 28 آوریل 1670 میلادی مراجعه شود

12 ژانویه سال 1786

"امیلی دینكنسن "بزرگترین شاعره قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی آمریكا در بندر معروف" بوستون "متولد شد .وی به تشویق پدرش كه مردی ادبدوست بود به ادبیات آشنا شد و به سبب استعدادی كه داشت به سرعت مشهور شد .اعشار او همه دارای روح فلسفی و عرفانی است و خود او در زمان حیاتش حاضر به چاپ آنها نشد .وی در 12 فوریه 1830 میلادی مرد .به روز 12 فوریه 1830 مراجعه شود

12 ژانویه سال 1809

جنگ خونین" دانیتو "در جریان جنگهای 5 ساله مردم اسپانیا با ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه در محلی به همین نام اتفاق افتاد .در این جنگ كه به خاطر اعتراض میهنپرستان آن كشور علیه اقدامات ناپلئون در اسپانیا از روز 7 مه 1808 آغاز شده بود ،میهنپرستان با چنگ و دندان علیه فرانسویان میجنگیدند و سرانجام نیز با وجود برتری و تفوق فرانسویها ،پیروز شدند .به روز 7 مه 1808 مراجعه شود

12 ژانویه سال 1825

"دون پدروی دوم یا پیر دوم "آخرین پادشاه كشور برزیل در" ریودوژانیرو "متولد شد .در 6 سالگی ،بعد از استعفای پدرش دون پدروی اول كه روز 2 آوریل 1831 میلادی اتفاق افتاد به سلطنت رسید و مدت 57 سال با كمال قدرت سلطنت كرد .با اعلام رژیم جمهوری در برزیل در 5 نوامبر 1889 میلادی سلطنت او تمام شد .به روز 2 آوریل 1831 و 1 5 نوامبر 1889 و 21 سپتامبر 1891 مراجعه شود

12 ژانویه سال 1870

"هانری بردو "نویسنده و داستاننویس معروف فرانسوی در شهر" توتون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی پس از طی دانشكده ادبیات به كار نویسندگی پرداخت و اولین اثر او" سایهای از گمشده "نام داشت .وی پیرو سبك رئالیسم بود و نمونه مشخص آثار او" ترس از حیات "بود .هانری بردو بعدها به عضویت آكادمی فرانسه منصوب شد و روز 28 اكتبر 1961 وفات یافت .به روز 28 اكتبر 1961 مراجعه شود

12 ژانویه سال 1893

"رابرت لی ،"یكی از معروفترین سیاستمداران و افراد هیاصت حاكمه رژیم نازی در قرن بیستم در" دوسلدورف "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از مشاغلی چند ،عضویت حزب نازی را پذیرفت و در شمار همكاران هیتلر درآمد و به مقام رهبری اتحادیههای كارگری آلمان رسید او ،در جریان برگزاری دادگاه معروف" نورنبرگ "خودكشی كرد .به روز 25 اكتبر 1945 مراجعه شود

12 ژانویه سال 1945

حمله بزرگ ارتش سرخ شوروی برای جدا كردن پروس شرقی از آلمان نازی آغاز شد .در این حمله بزرگ و تاریخی ،فرماندهی ارتش سرخ روسیه شوروی با مارشال معروف آن كشور" روكوسووسكی "بود .وی كه در جنگ با تانگ و استفاده از این وسیله جنگی مهارت فراوان داشت بعد از 4 روز جنگ آلمانیها را به سختی در هم شكست و 500 هزار سرباز آلمانی را اسیر كرد .به روز 16 ژانویه 1945 و 18 ژانویه 1897 مراجعه شود

12 ژانویه سال 281

"تیسفون "یكی از مهمترین شهرهای ایران در دوران سلطنت سلسله ساسانیان ،به تصرف" كاروس "امپراتور روم درآمد .در آن زمان بر ایران" بهرام دوم "پنجمین شاهنشاه ساسانی سلطنت داشت و چون سرگرم جنگ با طوایف" سكا "در شرق بود" ،كاروس "امپراتور روم به ایران تاخت و بینالنهرین و تیسفون را گرفت كمی بعد به سبب مرگ" كاروس "بر اثر ساعقه رومیان به كشور خود بازگشتند و تیسفون آزاد شد .ایوان مدائن) یا طاق كسری (كه بارگاه سلطنتی سلاطین ساسانی بود ،در این نقطه قرار داشت و بعدها به دوران حكومت عباسیان توسط منصور عباسی ویران شد

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی