برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 19اکتبر

19 اکتبر سال 107

"خسرو - اشك بیست و سوم "بعد از مرگ" بلاش اول - بلاش اول اشك بیست و دوم "بر قلمرو اشكانیان آغاز شد .روز 30 اوت 77 میلادی فوت كرد و در فاصله مرگ او تا جلوس" خسرو "كه 30 سال فترت بود ،دو نفر فرمانروایی تراژان كردند كه اهمیت چندانی ندارند" .خسرو "معاصر با امپراتور روم بود .به روز 30 اوت 77 و 10 ژوئن 110 و 3 سپتامبر 112 مراجعه شود

19 اکتبر سال 1386

"صوفیه "پایتخت زیبای كشور بلغارستان در جریان كشورگشاییهای امپراتوری نیرومند عثمانی توسط سربازان" ینگیچری "عثمانی ،تسخیر شد و دوران تسلط تركها بر این شهر ،تا سال 1879 میلادی عینی 493 سال طول كشید .این شهر كه 550 متر از سطح دریا ارتفاع دارد در حدود دو هزار سال قبل بوجود آمد و نامهای آن قبل از تبدیل به صوفیه ،او" سرویكا "و بعد" اسروتس "بود.

19 اکتبر سال 1581

شهر" سیبر "كه امروزه دهكدهای كوچك به همین نام در سیبری است ،توسط دستهای از قزاقان روسی تصرف شد و به این ترتیب دوران سلطه و نفوذ روسها در سیبری آغاز شد .این قزاقان بدون این كه دستوری از طرف دولت داشته باشند و یا كمكی به ایشان شود ،همچنان به طرف شرق حركت كردند و تا سال 1633 میلادی خود را به سواحل اقیانوس كبیر رسانیدند .به روز 23 ژانویه 1645 مراجعه شود

19 اکتبر سال 1745

"جوناتان سویفت "یكی از نامورترین نویسندگان انگلیسی كه داستانهایش آیینهای از اجتماع آن زمان انگلستان است ،پس از 78 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .جوناتان سویفت ،به سال 1667 میلادی در" دوبلین "متولد شده بود و مدتها به دریانوردی و سفر مشغول بود .شاهكار جادوانی این نویسنده ،كتاب معروف" سفر به كشور گالیور "نام دارد به روز 22 آوریل 1667 مراجعه شود

19 اکتبر سال 1781

یوك تاون آخرین جنگ آمریكا و انگلستان كه به جنگ معروف است .با پیروزی استقلالطلبان آمریكایی پایان یافت .این جنگ از روز 29 سپتامبر 1781 میلادی با محاصره قلعه" یورك تاون "آغاز شد و چون" كورانوالیس "فرمانده انگلیسی مقاومت را بیفایده دید ،در این روز تسلیم شد و به این تسلیم ،استقلال ایالات متحده آمریكا كاملاش ضمانت گردید .به روز 29 سپتامبر 1781 مراجعه شود

19 اکتبر سال 1813

جنگ" لایپزیك "كه در حوالی شهر لایپزیك آلمان اتفاق افتاده بود ،با شكست ناپلئون امپراتور فرانسه پایان یافت .در این نبرد خونین كه از روز 16 اكتبر 1813 آغاز شده بود 155 هزار فرانسوی در مقابل 300 هزار نفر از سپاهیان متحدین اروپایی علیه ناپلئون ،نبرد میكردند .به علت فرسودگی روحی و خستگی و گرسنگی فرانسویان و كثرت افراد و تجهیزات متحدین در این جنگ ناپلئون شكست خورد.

19 اکتبر سال 1941

محاصره تاریخی" مسكو "پایتخت روسیه شوروی ،در جریان جنگهای میهنی میان نیروهای آلمان نازی و ارتش سرخ كه قسمتی از مهمترین جنگهای بینالملل دوم را تشكیل میدهد ،آغاز شد .چهار روز قبل از محاصره مسكو ،آلمانیها ،موفق به تصرف كالنینگراد شده بودند و چون هیتلر دستور داده بود تا روز 7 نوامبر همان سال مسكو تسخیر شود ،از این روز محاصره مسكو آغاز شد.

19 اکتبر سال 1951

مارشال" گوستاو - كارل - بارون مانرهایم "میهنپرست و سیاستمدار بزرگ فنلاندی ،پس از 82 سال زندگی و انجام خدمات و جنگ فراوانی در جهت تاصمین استقلال و حفظ حیثیت كشور خویش ،بدرود حیات گفت .مارشال مانرهایم كه او را" قهرمان استقلال "كشور فنلاند میدانند ،روز 2 مارس 1869 میلادی در" هیلنس "متولد شده بود .به روز 3 آوریل 1869 مراجعه شود

19 اکتبر سال 1958

سلطنت روحانی" پاپ جان بیست و سوم "دویست و شصت و سیمین جانشین حضرت عیسی مسیح بر دنیای عیسوی انجام شده .در این روز بنا به راصی شورای عالی واتیكان ،به جای پاپ" اوجینو - پاچلی "معروف به" پاپ پی دوازدهم "او كه در این زمان 64 سال داشت به مقام پاپ رسید .پاپ" جان جان بیست و سوم بیست و سوم "روز 3 ژوئن رسید .پاپ روز 3 ژوئن 1962 میلادی مرد .به روز 15 آوریل 1894 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی