برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 1دسامبر

1 دسامبر سال 1532

"اورلاندس لاسوس "موسیقیدان هلندی در" مونس "متولد شد .از کودکی صدای گیرایی داشت و بارها او را دزدیدند وی بعد از شهرت ،مورد محبت سلاطین مختلف اروپا قرار گفت و قسمت عمده عمر او در سفر گذشت .وی بیش از ده هزار اثر موسیقی تصنیف کرده بود که قسمت عمده آنها از میان رفت .مرگ او روز 14 ژوئن 1594 در 62 سالگی اتفاق افتاد .به روز 14 ژوئن 1594 مراجعه شود

1 دسامبر سال 1598

فیلیپ دوم پادشاه اسپانیای قرن شانزدهم میلادی ،پس از 71 سال زندگی و 42 سال سلطنت بدرود حیات گفت این پادشاه فرزند" شارلکن "امپراتور نامدار اتریش و اسپانیا و" ایزابل "ملکه پرتغال بود .وی روز 30 ژانویه 1527 میلادی در شهری به نام" والادولید "متولد شده و روز 8 ژانویه 1556 میلادی در 29 سالگی به سلطنت رسیده بود .به روز 8 ژانویه 1556 مراجعه شود

1 دسامبر سال 1788

گودوئی سلطنت شارل چهارم پادشاه ضعیفالنفس اسپانیا ،بعد از مرگ پدرش شارل سوم آغاز شد .وی به سبب بیلیاقتی زمان امور را بدست وزیرش داده بود و چون بعدها با قیام پسرش فردینان مواجه شد ،روز 30 آوریل 1808 میلادی به نفع ناپلئون بناپارت از سلطنت دست برداشت و روز 26 مه 1819 پس از 71 سال زندگی و 20 سال سلطنت بدرود حیات گفت .به روز 26 مه 1819 مراجعه شود

1 دسامبر سال 1825

اتحادیه تاریخی اروپایی معروف به" اتحاد مقدس "با خروج روسیه تزاری از آن جرگه ،از هم پاشیده شده زیرا تزار نیکلای اول امپراتور جدید روسیه به خاطر کمک به یونانیان مسیحی که تحت سلطه عثمانیان بودند ،از آن اتحادیه خارج شد .اتحاد مقدس توسط امپراتوران روسیه و اتریش و پادشاه پروس بوجود آمده بود و امپراتور روس که عضو اتحاد مقدس بود ،تزار" السکاندر اول "بود.

1 دسامبر سال 1852

در این روز سلطنت ناپلئون سوم بر فرانسه آغاز شد و این سلطنت مقارن با ختم دومین دوره جمهوری در آن کشور بود .ناپلئون سوم که قبل از سلطنت لویی ناپلئون نام داشت ،برادرزاده ناپلئون بناپارت بود .سلطنت وی تا روز 4 سپتامبر 1870 که در آن فرانسه از آلمانیها شکست خورد ادامه داشت مولتکه و در این روز مجلس ملی فرانسه ،او را که اسیر سردار آلمانی شده بود از سلطنت فرانسه معزول کرد.

1 دسامبر سال 1937

ژنرال" اریخ فون لودندورف "از برجستهترین سرداران آلمان در جنگ بینالملل اول ،پس از 72 سال زندگی چشم از جهان بر بست .وی که روز 22 اکتبر 1865 میلادی در" پوزنان "لهستان متولد شده بود ،بعد از جنگ اول که به شکست آلمان خاتمه یافت ،وارد کارهای سیاسی شد و در اوایل کار هیتلر با او هم عقیده و همکار بود ولی قبل از توسعه نهضت نازی در این روز مرد .به روز 22 اکتبر 1865 مراجعه شود

1 دسامبر سال 1958

"هبرت - ویل کینس "یکی از مکتشفین بزرگ قطب شمال بدرود حیات گفت .این کاشف قطبی که هنگام مرگ 48 سال داشت ،به سال 1910 میلادی در" لندن "پای به عرصه وجود گذاشته و از 21 سالگی جزو قطبشناسان درآمده بود .بنا به وصیت وی ،خاکستر جسدش را پس از سوزاندن به وسیله یک زیر دریایی اتمی به قطب شمال بردند و در آنجا به باد دادند .به روز 6 فوریه 1910 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی