برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 1فوریه

1 فوریه سال 1317

"فرواسار "مورخ فرانسوی در قرن چهاردهم میلادی در شهر كوچكی به نام" فریش "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانواده او از مردم متوسط بودند و تاریخ جنگهای صد ساله پدرش مردی كاسب بود ولی" فرواسار "كه در دوران تحصیل به تاریخ علاقه یافته بود آن را دنبال كرد و آثار برجستهای چون را نوشت .وی روز 15 مه 1410 میلادی مرد .به روز 15 مه 1410 مراجعه شود

1 فوریه سال 1670

"اوگوست دوم "یكی از معروفترین پادشاهان لهستان در قرن هجدهم میلادی در شهر" درسد "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی قبل از این كه روز 12 اوت 1697 به جای ژان سوم معروف به" سوبیسكی "به سلطنت لهستان برسد ،امیر انتخابكننده ساكس بود .وی بعد از مبارزات فراوان با شارل دوازدهم پادشاه سوئد به سال 1733 مرد .به روز 20 فوریه 1733 و 12 اوت 1697 مراجعه شود

1 فوریه سال 1708

"ویلیام پیت اول "سیاستمدار بزرگ انگلستان در قرن هجدهم میلادی كه به او لقب" لرد چكاتام "داده شده بود در" وست مینستر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی از نجبای روستایی محسوب میشد .بعد به سواره نظام پیوست و سپس عضو مجلس عوام شد .او را به سبب قوه نطق و بیانش به نام" وكیل بزرگ "نیز میخوانند .مرگ او روز 12 ژوئن 1778 میلادی اتفاق افتاد .به روز 12 ژوئن 1778 مراجعه شود

1 فوریه سال 1804

طریقه نگهداری اغذیه فاسدشدنی به صورت" كنسرو "توسط" آپر "مكتشف بزرگ كشف شد .آپر ،پس از سالها مطالعه و آزمایشهای مختلف در مورد نگهداری اغذیه مختلف به این نتیجه رسید كه تنها در صورت دور نگهداشتن این نوع اغذیه از جریان هوا میتوان آنها را سالم نگهداشت .اولین كارخانه كنسروسازی جهان را خود" آپر "تاصسیس كرده بود.

1 فوریه سال 1814

نبرد خونین معروف به" روتیر "در محلی به همین نام نزدیك رود" اوب "بین 160 هزار نفر سپاهیان" پروسی - اتریشی و سوئدی "با 42 هزار نفر سپاهیان فرانسه اتفاق افتاد .در این جنگ هر سرباز فرانسوی با 4 سرباز متحدین روبرو بود ،با این فرق كه فرانسویها خسته و خردسال و كهنسال و متحدین ،مجهز و تازه نفس بودند .نتیجه این جنگ ،شكست سخت ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه بود.

1 فوریه سال 1839

دوره جنگهای چهارساله" شیلی و پرو "دو كشور امروزی آمریكای جنوبی كه از روز 17 ماه اكتبر 1836 میلادی با حمله سپاهیان شیلی آغاز شده بود ،با پیروزی آنان پایان یافت .این جنگها كه در تاریخ آمریكای جنوبی به) جنگهای اول تاكنا و آریكا (معروفست ،در شمار خونینترین جنگهای نیمكره غربی محسوب میشود .به روز 17 اكتبر 1836 و 11 آوریل 1884 مراجعه شود

1 فوریه سال 1872

"جمس جویس "نویسنده و ادیب بزرگ ملت ایرلند در" دوبلین "متولد شد .وی در ادبیات كشور خویش تاصثیری عمیق بر جای گذاشت زیرا ،آثار وی بیشتر جنبههای روانی و عقلی دارد .معروفترین این آثار" اولیس - تبعید شدهها - اسكاریك پولی و موسیقی مجلسی "است .جمس جویس به سال 1941 میلادی مرد .به روز 13 اوت 1941 مراجعه شود

1 فوریه سال 1917

جنگ نامحدود زیردریایی ،توسط دولت آلمان آغاز شد و این جنگ ،به دنبال اخطاری بود كه آلمان روز 31 ژانویه 1917 میلادی به همه دولتها داده و اعلام كرده بود كه كشتیهای هر كشوری را كه در آبهای سواحل فرانسه - انگلیس - ایتالیا و الجزایر مشاهده كردند غرق خواهد كرد .مهمترین تاصثیر این جنگ زیردریایی ،ورود آمریكا در جنگ اول بینالملل به نفع متفقین بود .به روز 31 ژانویه 1917 مراجعه شود

1 فوریه سال 54

"نرون "امپراتور ستمكار و دیكتاتور قسیالقلب روم ،بعد از مرگ پدرخواندهاش" كلودیوس "به امپراتوری روم رسید و در این زمان 17 ساله بود .مرگ كلودیوس را به او نسبت میدهند و او غیر از پدرخواندهاش ،مادر و برادر خوانده و زن خود او نیز كشت و در مدت 14 سال امپراتوری ،خونهای زیاد ریخت ،وی در 8 اوت 68 میلادی خودكشی كرد .به روز 8 اوت 68 و 9 سپتامبر 65 و 31 ژانویه 37 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی