برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 14مارچ

14 مارچ سال 1133

جنگهای 20 ساله معروف به" تاج و تخت "برای بدست آوردن تاج سلطنتی در كشور فرانسه آغاز شد .در این نبرد مدعیان زورمند سلطنت فرانسه با یكدیگر روبرو بودند و در جریان آن ،جمع كثیری از سكنه فرانسه به قتل رسیدند .این جنگ روز 16 ژوئن سال 1153 میلادی با پیروزی" هانری دوپلانتاژنه "پایان یافت و سلسله سلطنتی پلانتاژنه تاصسیس شد .به روز 16 ژوئن 1153 مراجعه شود

14 مارچ سال 1566

"ژاك اول "پادشاه معروف انگلستان و اولین تاجدار از سلسله سلطنتی" استوارت "قدم به عرصه وجود گذشت .وی از طرف مادر نسبش به هانری هفتم میرسید و مادرش ماری استوارت ملكه معروف انگلستان اعدام شد .ژاك اول كه با عنوان ژاك ششم پادشاه اسكاتلند بود ،در سال 1603 میلادی پس از مرگ الیزات اول پادشاه انگلستان شد و تا روز 30 ژوئن 1582 زندگی كرد .به روز 30 ژوئن 1582 مراجعه شود

14 مارچ سال 1794

"فرقه آنراژه "كه در جریان انقلاب كبیر فرانسه در آن كشور بوجود آمده و علیه همه چیز قیام كرده بود ،توسط" روبسپیر "یكی از نامدارترین انقلابیون فرانسه منقرض شد .اعضای این فرقه ،مذهب و ملیت را به بازی گرفته بودند و برای خیابانها و میدانها نام میوهها و سبزیها را گذاشته بودند .روئسای این فرقه" شومت "و" هربت "نام داشتند كه با سایر فعالین حزب ،همه اعدام شدند .به روز 10 نوامبر 1793 مراجعه شود

14 مارچ سال 1799

اولین پیروزی در جنگ میان سپاهیان امپراتوری عثمانی و سپاهیان جمهوری انقلابی فرانسه در سرزمین شام ،نصیب ناپلئون بناپارت سردار فرانسوی شد و بندر" یافا "كه امروزه جزص كشور اسرائیل است ،به تصرف فرانسویان درآمد .در جنگ یافا با وجودی كه سپاهیان عثمانی به سختی مقاومت كردند معهذا به علت خیانت یكی از معتمدین محلی كه با فرانسویان روابط محرمانه داشت ،عثمانیها شكست خوردند.

14 مارچ سال 1883

"كارل ماركس "یكی از بزرگترین فلاسفه و شخصیتهای اقتصادی قرن بیستم ،پس از چند سال زندگی ،به علت وجود غدهای كه در كبد او بوجود آمده بود بدرود حیات گفت .این مرد كه پیروی از افكارش سبب ایجاد مرام كمونیسم در دنیا شده است ،به سال 1818 میلادی در" تروه "بدنیا آمد .كتاب معروف او" ماتریالیسم دیالكتیك - سرمایه "نام دارد .به روز 5 مه 1818 مراجعه شود

14 مارچ سال 1921

قرارداد" ریگا "در شهر ریگا پایتخت لیتوانی ،كه در آن زمان هنوز جزص خاك روسیه شوروی نشده و كشور مستقلی بود ،بین دولت روسیه و دولت لهستان به امضاص رسید .به موجب مواد این قرارداد كه بعد از ترك مخاصمه دو كشور در اكتبر 1920 میلادی صورت گرفته بود ،دولت روسیه ،قسمتهایی از اراضی غربی را كه قبلاش از لهستان گرفته بود به آن كشور مسترد داشت.

14 مارچ سال 1951

قیام اصلاحطلبانه" وینوبابهاوه "در هندوستان آغاز شد و این قیام كه در آغاز فقط از یك نفر تشكیل میشد ،امروزه میلیونها نفر در سراسر هند پیرو دارد كه به آن عمل میكنند" .وینو بابهاوه "با تعدیل نظریات" گاندی "رهبر فقید مردم هند طرحی برای تقسیم اراضی كشاورزی بوجود آورد كه در حال حاضر در بسیاری از مناطق هند به آن عمل میشود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی