برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 23مارچ

23 مارچ سال 1567

دومین جنگ میان كاتولیكها و پروتستانهای فرانسه آغاز شد .جنگ اول روز 13 مارس 1563 میلادی با صدور فرمان" آمبواز "پایان یافته بود .پس از چهار سال صلح ،جنگ دوم در این روز شروع شد و در حدود یك سال یعنی تا روز 14 مه 1568 میلادی طول كشید .این جنگ در زمان سلطنت شارل نهم اتفاق افتاد .به روز 13 مارس 1563 و 14 مه 1568 مراجعه شود

23 مارچ سال 1652

جنگ معروف و تاریخی هلند و انگلستان در زمان جمهوری آن كشور ،با حمله نیروهای انگلیسی به هلند آغاز شد .فرمان این جنگ را" اولیویر كرامول "زمامدار و دیكتاتور مطلق انگلستان صادر كرد و هدف اصلی این بود كه به برتری نیروی دریایی هلند در آبهای دریای شمال و مانش و اقیانوس اطلس خاتمه داده و قدرت نیروی دریایی انگلستان را جانشین آن قدرت دریایی كند.

23 مارچ سال 1771

ژنرال" موران "یكی از سرداران بزرگ فرانسه كه فرماندهی قسمتی از سپاهیان فرانسوی را در جنگ بزرگ" اوستر - لیتز "به عهده داشت در شهری به نام" پونتارلیه "متولد شد .ژنرال" كنت لویی دوموران "بعد از طی دوران تحصیلات نظامی در دوران جمهوری اول ،بر اثر ابراز لیاقت مشهور شد و با ناپلئون در" اوسترلیتز "پیروز شد .وی روز 19 سپتامبر 1835 مرد .به روز 19 سپتامبر 1835 مراجعه شود

23 مارچ سال 1801

سلطنت 24 ساله" آلكساندر اول "یكی از معروفترین و تاریخیترین امپراتوران روسیه در قرن نوزدهم میلادی ،بعد از خفهشدن پدرش بدست افسران ناراضی ارتش آغاز شد .آلكساندر اول ،روز 11 ژانویه 1777 میلادی در سن پطرزبورگ متولد شده بود .وی ،هم از دوستان و هم از دشمنان ناپلئون بناپارت بود و سرانجام نیز بر او پیروز شد .آلكساندر اول روز 24 سپتامبر 1825 مرد.

23 مارچ سال 1849

سلطنت 17 ساله شارل آلبرت پادشاه میهنپرست و شجاع ساردنی كه قصد ایجاد اتحاد نواحی مختلفه ایتالیا را داشت به پایان رسید و تاج و تخت را به پسرش" ویكتور امانوئل "دوم سپرد و خود به پرتغال رفت و پس از چهار ماه درگذشت .وی روز 15 نوامبر 1798 میلادی در" تورین "قدم به عرصه وجود گذاشت و روز 15 فوریه 1832 میلادی به سلطنت ساردنی رسید و روز 21 ژوییه 1849 میلادی مرد .به روز 21 ژوییه 1849 مراجعه شود

23 مارچ سال 1856

"كارل لامپرخت "تاریخنویس بزرگ قرن نوزدهم آلمان در" ژسن "متولد شد .وی كه پدر و مادرش هر دو معلم بودند ،پس از اتمام تحصیلات خویش ،به شیوه والدین خویش به تدریس پرداخت و در ضمن به كار تحقیق در مباحث تاریخی نیز مشغول شد .كتاب) تاریخ آلمان (از برجستهترین آثار اوست .وی روز 18 دسامبر 1915 میلادی درگذشت .به روز 18 دسامبر 1915 مراجعه شود

23 مارچ سال 1919

نهضت فاشیسم در ایتالیا به روی كارآمد و به این ترتیب مسلك سیاسی جدیدی كه در قرن بیستم منشاص حوادث و وقایع مهمی گردید ،بوجود آمد .این نهضت كه در تاریخ ایتالیا و اروپای قرن بیستم به نهضت" پیراهن سیاهان "نیز معروف است ،به رهبری" بنیتو موسولینی "شروع به فعالیت كرد و سه سال بعد" موسولینی "رهبری حزب فاشیست ،زمامدار و نخست وزیر ایتالیا شد .به روز 28 اكتبر 1922 مراجعه شود

23 مارچ سال 1962

سازمان هواشناسی جهانی كه به طور خلاصه از آن به عنوان" ومو "یاد میشود رسماش تاصسیس شد .نام اصلی این سازمان Organization World - Meterological - است كه از حروف اولیه كلمات آن" ومو "W.M.O - بوجود آمده است .كلیه سازمانهای هواشناسی در جهان با این سازمان هواشناسی كه وابسته به سازمان ملل متحد است همكاری دائمی دارند .به روز 8 آبان 1339 خورشیدی مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی