برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 28مارچ

28 مارچ سال 1519

"شارلكن "امپراتور نامدار اروپای قرن شانزدهم به امپراتوری اسپانیا - آلمان ایتالیا - آمریكا - اتریش و هلند رسید و بزرگترین كشور آن زمان را در حالی كه 19 سال بیشتر نداشت تشكیل داد .وی روز 3 اكتبر 1500 میلادی در" گان "متولد شده بود و ابتدا فقط پادشاه اسپانیا بود .شارلكن یا شارل پنجم روز 11 سپتامبر 1556 استعفا داد و روز 4 سپتامبر 1558 میلادی مرد.

28 مارچ سال 1572

شورش عمومی مردم هلند علیه بیدادگریهای فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و" دوك دالب "سپهسالار او در هلند به فرماندهی" پرنس دورانژ "یا" گیوم - دوناسو "كه او را" گیوم خاموش "نیز میگفتند آغاز شد .علت این شورش ،فجایع فراوان دوك دالب در سركوبی شورشیان پروتستان هلند بود كه از روز 1 مارس 1566 شورش كرده بودند .نتیجه این قیام استقلال هلند در 17 ژوئن 1576 بود.

28 مارچ سال 1736

"جیمز وات "مخترع بزرگ انگلیسی) اسكاتلندی (در شهر" گرینوك "قدم به عرصه وجود گذاشت .زندگیش با تلخی و مرارت سپری شد ولی با این همه ،وی دارای چنان استعدادی بود كه توانست به صورت یكی از بزرگترین مخترعین و مكتشفین زمان درآید و راه استفاده از نیروی بخار را برای بشر كشف كند .جیمز وات روز 19 اوت 1819 میلادی در 83 سالگی مرد .به روز 19 اوت 1819 مراجعه شود

28 مارچ سال 1746

"فیلیپ پنجم "یا" فیلیپ دوك - دانژو "پادشاه فرانسویالاصل اسپانیای قرن هفدهم ،پس از 63 سال زندگی و 46 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه كه نوه لوئی چهاردهم محسوب میشد ،روز 14 ژوییه 1683 میلادی در" ورسای "قدم به عرصه وجود گذاشت و روز 15 نوامبر 1700 میلادی هنگامی كه 17 سال داشت بنا به وصیت شارل دوم پادشاه اسپانیا به سلطنت آن كشور رسید.

28 مارچ سال 1814

"نروژ "یكی از ممالك معتبر امروزی شبه جزیره اسكاندیناوی در شمال اروپا ،استقلال خود را بدست آورد و به سلطه 434 ساله دانمارك بر آن كشور پایان داد .نروژ از روز 23 سپتامبر 1380 میلادی بعد از جنگی شدید ،مغلوب دانمارك شد و همراه با آن كشور ،جزیره ایسلند نیز ضمیمه دانمارك شد ولی در این روز كه نروژ مستقل شد ایسلند همچنان در تصرف دانمارك باقی ماند .به روز 23 سپتامبر 1380 مراجعه شود

28 مارچ سال 1868

"ماكسیم گوركی "نویسنده بزرگ ملت روسیه كه هم در دوران حكومت تزارها و هم در دوره كمونیستها با احترام با او رفتار شد در" نیژنی نوگورود "قدم به عرصه وجود گذاشت .ماكسیم گورگی زندگی كاملاش عادی و بیتجملی داشت و علت شهرت او نیز توجه او به انعكاس وضع زندگی عادی مردم بود" .ماكسین گوركی "بعد از 68 سال زندگی به سال 1936 میلادی بدرود حیات گفت.

28 مارچ سال 1888

سرزمین" سومالی "در آفریقا ،یكی از مهمترین مستعمرات ایتالیا در قرن 20 به تصرف سپاهیان ایتالیایی درآمد .سومالی كه در كنار اقیانوس هند واقع شده است موقعیت بازرگانی و نظامی معتبری دارد .علت اصلی حمله بعدی ایتالیا به كشور ،حبشه ،متصل كردن سومالی و اریتره در شمال و جنوب حبشه بود .به روز 3 اكتبر 1935 و 10 مارس 1896 مراجعه شود

28 مارچ سال 1947

"اكافه "بنا به تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ،طی شرایطی تاصسیس شد .اكافه یعنی" كمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور "و كار این سازمان اقتصادی رسیدگی به احتیاجات اقتصادی ممالك عضو آنست .آمریكا - استرالیا - ایران - افغانستان - اندونزی - انگلستان - برمه - پاكستان - تایلند - چین - رومانی - ژاپن - سیلان - شوروی - فیلیپین - كره - فرانسه - هلند و هندوستان اعضای اكافه هستند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی