برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 9آوریل

9 آوریل سال 1626

"فرانسیس بیكن "فیلسوف انگلیسی پس از 65 سال زندگی بدرود حیات گفت وی روز 22 ژانویه 1561 در لندن متولد شده بود بعد از اتمام تحصیلات خویش به بعضی از ماصموریتهای سیاسی رفت و بعد وكیل مجلس عوام شد .از مهمترین آثار" فرانسیس بیكن "این آثار را باید نام برد" :تتبعات اخلاقی و سیاسی - تاریخ یادها - و تاریخ هانری هفتم "وی به" ویكنت دوسن آلبان "ملقب بود.

9 آوریل سال 180

"مارك اورل "یا" ماركوس اورلیوس "فیلسوف و دانشمند برجسته رومی كه به مقام بزرگ امپراتوری نیز رسید ،بعد از 59 سال زندگی به مرض تیفوس در گذشت .وی روز 1 فوریه 121 در" رم "متولد شده بود .او در كلیه علوم و فنون زمان خود استاد بود و چون فكر باز و وسیعی داشت .ابتدا شریك سلطنت" آنتونن "امپراتور روم شد و بعد از مرگ او نیز به امپراتوری رسید .به روز 1 فوریه 121 مراجعه شود

9 آوریل سال 1829

ژنرال" نیهپرگ "سردار یك چشم اتریشی ،بعد از 54 سال زندگی بدرود حیات گفت" .آدام - آدالبرت - كنت دو نیه - پرگ "كه از خاندانی اصیل و بزرگ بود ،روز 12 دسامبر 1775 میلادی در" سالزبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت و در جنگهای بسیاری شركت جست .اهمیت نیهپرگ در تاریخ ،بیشتر به سبب ازدواج او با ماری لوئیز همسر ناپلئون بناپارت بود .به روز 7 فوریه 1847 مراجعه شود

9 آوریل سال 1867

اتحادیه آلمان شمالی ،به ابتكار بیسمارك صدراعظم معروف آن كشور كه مدام در تلاش ازدیاد قدرت آلمان بود ،تاصسیس شد و این اتحادیه جانشین) اتحاد آلمان (بود كه توسط اتریشیها بوجود آمده و امپراتور اتریش رییس آن بود .در این اتحادیه كه ریاست آن با ویلهلم اول پادشاه آلمان بود 22 .كشور آلمانی شركت داشتند و از اجتماع نمایندگان این ممالك ،رایشتاگ بوجود آمد .به روز 23 اوت 1866 مراجعه شود

9 آوریل سال 1915

حمله متفقین به شبه جزیره" گالی پولی "متعلق به امپراتوری عثمانی آغاز شد .در این حمله 100 هزار انگلیسی و فرانسوی به سرداری ژنرال انگلیسی" هامیلتون "كه در مصر متمركز شده بودند ،از راه دریای" اژه "به عثمانی تاختند .این جنگها پس از 9 ماه ،به سبب پایداری قوای متحد عثمانی آلمان به فرماندهی ژنرال" فون ساندرس "بدون نتیجه پایان رفت .به روز 18 ژانویه 1916 مراجعه شود

9 آوریل سال 1918

جنگ" لی "در حوالی رودخانهای به همین نام در فرانسه ،در جریان آخرین ماههای جنگ بینالملل اول بین آلمان و انگلستان اتفاق افتاد .این پیكار كه با حمله شدید و همه جانبه سپاهیان آلمانی به مواضع نیروهای متحد انگلستان و فرانسه آغاز شده بود ،با پیروزی" نسبی "آلمانیها به پایان رسید 48 .هزار نفر اسیر و مقداری اسلحه و مهمات انگلیسی ،نتیجه این جنگ بودند.

9 آوریل سال 1945

"ویلهلم كاناریس "یكی از بزرگترین رجال سیاسی و نظامی آلمان نازی ،به دستور هیتلر ،پیشوای آلمان در زندان" فلوسنبورگ "به دار آویخته شود به این ترتیب ،پرونده زندگی 58 ساله این مرد عجیب پایان یافت .كاناریس كه روز 1 ژانویه 1887 میلادی در" ساروموزل "متولد شده بود ،در جریان جنگ دوم جهانی رییس سازمان جاسوسی آلمان نازی بود .به روز 1 ژانویه 1887 مراجعه شود

9 آوریل سال 1962

"فرانتز - كارل - گینتزسكی "نویسنده و مولف مشهور قرن بیستم كشور اتریش ،پس از 91 سال زندگی در وین ،پایتخت اتریش دارفانی را وداع گفت .این نویسنده پر كار كه به سال 1872 میلادی در وین متولد شده بود ،مدتی از عمر خود را در ارتش گذرانید و سپس به عالم ادبیات روی آورد .وی در مدت حیات ادبی خود در حدود 53 كتاب مختلف نوشت .به روز 15 آوریل 1872 مراجعه شود

9 آوریل سال 241

ملاقات تاریخی" مانی "پیغمبر مانوی مذهبان ،با شاپور اول شاهنشاه بزرگ سلسله ساسانی در روز تاجگذاری و بارعام شاپور اتفاق افتاد .در این روز كه مانویان آن را روز آغاز نهضت مذهبی خود محسوب میكنند ،شاپور اول اصول عقاید مذهب مانی را پذیرفت و كمی بعد به دستور وی كیش مانی ،مذهب رسمی ایران شد .مانی بعدها ،به دوران سلطنت" بهرام اول "پادشاه دیگر ساسانی محكوم به اعدام شد و به قتل رسید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی