برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 11می

11 می سال 1625

محاصره ئقلعه مستحكم" روشل "كه در بندری به همین نام در مغرب فرانسه در اقیانوس اطلس قرار داشت ،توسط" ریشلیو "صدراعظم معروف لوئی سیزدهم پادشاه فرانسه آغاز شد .این بندر و قلعه ئآن قرارگاه پروتستانهای فرانسه بود كه علیه عدم آزادی مذهبی در زمان آن پادشاه قیام كرده بودند .این محاصره یك سال به طول انجامید و بدون نتیجه برای هر یك از دو طرفین پایان یافت .به روز 22 اوت 1627 مراجعه شود.

11 می سال 1790

سلطنت كوتاهمدت" لئوبولد دوم "امپراتور اتریش در قرن هجدهم میلادی ،پس از مرگ برادرش" ژوزف دوم"آغاز شد .لئوپولد دوم فرزند ماریترز ملكه ئمعروف اتریش و برادر ماری آنتوانت ملكه ئلوئی شانزدهم پادشاه فرانسه ،روز 6 آوریل 1747 میلادی در وین متولد شده بود وی تنها دو سال سلطنت كرد و روز 1 مارس 1792 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 6 آوریل 1747 مراجعه شود.

11 می سال 1798

كودتای تاریخی معروف به" كودتای 22 فلورئال "در فرانسه صورت گفت .در این زمان هیئت مدیره" دیركتوار "در فرانسه زمامدار بود و اقدامات مختلف برای به دست گرفتن قدرت میان زمامداران جریان داشت .در كودتای 22 فلورئال" باراس "رل اصلی را بازی میكرد و در این كودتا تا فرقه" ئمونتانیارد "كه سلطنتطلبان را از بین برده بودند ،خود از بین رفتند.

11 می سال 1864

"دون پدروی اول یا پیر اول "دومین پادشاه برزیل بعد از 34 سال زندگی و 10 سال سلطنت بدرود حیات گفت .وی روز 26 دسامبر 1798 میلادی به جای پدرش" ژان پنجم "به سلطنت رسیده بود پس از كسب استقلال برزیل در 7 سپتامبر 1824 روز 2 آوریل 1831 میلادی به نفع پسرش دون پدروی دوم از سلطنت استعفا داد.

11 می سال 1867

"لوكزامبورگ "یكی از كوچكترین ممالك اروپای امروزی به استقلال رسید و به این ترتیب ،دوران مبارزات استقلالطلبان مردم لوكزامبورگ) كه از روز 8 سپتامبر 1815 میلادی یعنی از روز یك هلوكزامبورگ به زور عضو فدراسیون آلمان شد آغاز شده بود (پایان یافت .لوكزامبورگ كه یك دوكنشین مستقل است در اروپای مركزی بین آلمان و بلژیك و فرانسه قرار دارد .به روز 8 سپتامبر 1815 مراجعه شود.

11 می سال 1904

"سالوادور دالی "نقاش بزرگ و هنرمند معروف قرن بیستم در شهری كوچك ولی زیبا در شمال غربی اسپانیا به نام" تالونی "قدم به عرصه وجود گذاشت .هنوز خیلی جوان بود كه به دنیای نقاشی پا گذاشت و به زودی به علت ذوق و ابتكار خاصی كه در ایجاد تابلوهای خود منظور میكرد ،شهرت بینالمللی یافت .سالوادور دالی امروزه یكی از مشاهیر هنر نقاشی مدرن محسوب میشود.

11 می سال 194

جنگ سه ساله ئایران و روم بر سر توسعه ئنفوذ سیاسی در مناطق بینالنهرین) یعنی عراق امروزی (با حمله ئایران به خاطر تصرف مناطق غربی بینالنهرین سپتیم سوروس) كه در اشغال سپاهیان امپراتوری روم بود (آغاز شد .در آن زمان بر ایران" بلاش چهارم - اشك بیست و ششم "و بر امپراتوری روم سلطنت داشتند .نتیجه ئاین جنگها كه روز 15 ژانویه 197 به پایان رسید پیروزی رومیها بود.

11 می سال 1940

نیروهای متحد فرانسه و انگلیس ،برای حمایت از كشور بلژیك كه مورد تجاوز نیروهای آلمان نازی قرار گرفته بود وارد بلژیك شدند ،دفاع از این كشور در یكی از قراردادهای میان انگلستان و فرانسه تصریح شده بود .با این وصف آلمانیها نه تنها بلژیك ،بلكه نیروهای انگلیسی و فرانسه را نیز شكست دادند و سراسر بلژیك به تصرف" ورماخت "درآمد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی