برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی 9می

9 می سال 1451

"امریكووسپوسی "مكتشف بزرگ و دریانورد معروف قرن پانزدهم میلادی ایتالیا در فلورانس متولد شد .هنوز خیلی جوان بود كه به نیروی دریایی پیوست و به زودی جزص ناخدایان درآمد و در سفر دوم كریستف كلمب با او به قاره ئجدید رفت .بعد از كریستف كلمب وی به فرمان پادشاه اسپانیا به اكتشافات او ادامه داد و روز 21 ژوییه 1512 میلادی در 61 سالگی مرد .به روز 13 اوت 1947 مراجعه شود.

9 می سال 1638

اسكاتلند ،در جریان شورشهای مذهبی كه توسط مردم پروتستان مذهب آن سرزمین آغاز شده بود به تصرف شورشیان درآمد و از انگلستان جدا شد .این شورش روز 23 ژوییه 1637 میلادی آغاز شده و روز 2 سپتامبر 1637 میلادی به ایجاد معاهده ئمخصوصی به نام معاهده اتحاد" كونت "منجر شده بود و تصرف اسكاتلند نتیجه ئهمین اتحاد كونت بود .به روز 2 سپتامبر 1637 میلادی مراجعه شود.

9 می سال 1672

كنده جنگ هلند ،با حمله ئلوئی چهاردهم به آن سرزمین كه در آن زمان جزص متصرفات اسپانیا محسوب میشد آغاز گردید .در این جنگ" تورن "و سرداران معروف فرانسه در زمان لوئی چهاردهم شركت داشتند و هدف ،تسخیر هلند و انضمام آن به فرانسه بود .این جنگ روز 17 اكتبر 1678 میلادی با امضاص معاهده ئصلح" نیمگ "به پایان رسید .به روز 17 اكتبر 1678 مراجعه شود.

9 می سال 1776

مستعمره" ئویرجینیا "كه اولین مستعمره آمریكا محسوب میشد ،در جریان مبارزات استقلالطلبانه امریكائیان استقلال خود را اعلام كرد و این اولین مستعمره انگلیسیها بود كه به طور رسمی سر از فرامین" ژرژ سوم "پادشاه انگلستان پیچید .این ماجرا سبب شد تا یكی یكی مستعمرات انگلستان در آمریكا استقلال خود را اعلام كردند و استقلال عمومی نیز روز 4 ژوییه 1776 میلادی اعلام شد.

9 می سال 1805

"فردریك شیللر "درامنویس و ادیب و شاعر بزرگ ملت آلمان پس از 46 سال زندگی "بدرود حیات گفت .شیللر روز 10 نوامبر سال 1759 میلادی در" مارباخ "متولد شده بود .گرچه تحصیلاتش در طب بود ولی به ادبیات پرداخت و شهرت جهانی یافت" .ویلهلم تل - دون كارلوس و ماری استوارت "از مهمترین آثار او محسوب میشوند.

9 می سال 1852

مارشال" ژوزف ژوفر "سردار بزرگ فرانسوی در جریان جنگ اول بینالمللی در" ریوزالتس "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .به سبب علاقه خاصی كه وی به ارتش داشت ،تحصیلاتش را در دانشگاه نظامی گذرانید و سپس در جنگهای بسیاری در آسیا و آفریقا شركت كرد .در جنگ اول جهانی وی رئیس ستاد ارتش فرانسه بود .مارشال" ژوفر "روز 19 سپتامبر 1931 میلادی بدرود حیات گفت.

9 می سال 1870

"ماركیز دودفان "یكی از بنیانگذاران نهضت ادبی و هنری فرانسه در قرن هجدهم میلادی پس از 83 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ماركیز دودفان "كور بود و با این وصف ،محفل او یكی از پراستقبالترین محافل ادبی محسوب میشد و تقریباش هر روز عده ئزیادی از ادبا و هنرمندان در منزل او حضور داشتند .تنها كسانی كه در این محفل راه نداشتند ،فلاسفه بودند.

9 می سال 1903

"زاخر مازوخ "نویسنده بزرگ اتریشی و بنیانگذار یكی از مباحث روانشناسی نوین ،بعد از 67 سال زندگی ،بدرود حیات گفت" .مازوخ "روز 14 فوریه 1836 میلادی در لهستان متولد شده بود .وی در آثار خود بیشتر درباره طرق" لذت بردن "بحث میكرد و معتقد بود اوج لذت ،زجركشیدن از طرف معشوق یا معشوقه است .طریقه ئاو را" مازوخیسم "میگویند.

9 می سال 1926

اولین پرواز بشر بر فراز قطب شمال انجام شد .در این ماجرای تاریخی دو قطبشناس بزرگ شركت داشتند" .ایولین بیرد "و" لوید بنت "و هواپیمائی كه آنها را در این روز پرواز داد" جوزفین فورد "نام داشت .این دو برای انجام یك سلسله آزمایشهای لازم از روی كشتی موسوم به" شان تیر "پرواز كردند و پس از 16 ساعت پرواز ،بر فراز خطرناكترین و مجهولترین نواحی جهان فرود آمدند.

9 می سال 1945

سلطنت" اومبرتوی دوم یا - هومبرت دوم "آخرین پادشاه ایتالیا بعد از بركناری پدرش ویكتور امانوئل سوم از زمامداری ایتالیا ،بر آن كشور آغاز شد .هومبرت اول كه روز 25 دسامبر 1904 میلادی در" راكوینجی "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود در این هنگام 41 سال از عمرش میگذشت .سلطنت وی با آغاز رژیم جمهوری در 17 مه 1946 پایان یافت .به روز 25 دسامبر مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی