برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 19ژوئن

19 ژوئن سال 1501

"پاناما "از ممالك آمریكای مركزی ،توسط جمعی از دریانوردان اسپانیایی كشف شد و به این ترتیب دوران تسلط اسپانیا بر این سرزمین آغاز شد .پاناما كه درست در مرز آمریكای مركزی قرار گرفته است ،تا سال 1821 میلادی ،مدت 320 سال تحت سلطه اسپانیاییها قرار داشت تا در روز اول نوامبر 1821 از اسپانیا جدا شد و 82 سال بعد استقلال كامل یافت .به روز 3 نوامبر 1903 مراجعه شود

19 ژوئن سال 1623

"بلزپاسكال "ریاضیدان شهیر فرانسوی در" كلرمون فران "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش مردی قضایی بود ولی با علمای عصر خود رابطه داشت و این ارتباط سبب كشف نبوغ پاسكال گردید .در 12 سالگی بسیاری از قضایای هندسی را حل كرد و در 18 سالگی ماشین حساب را اختراع نمود و در 31 سالگی" حساب احتمالات "را بوجود آورد .وی روز 7 دسامبر 1662 مرد .به روز 7 دسامبر 1662 مراجعه شود

19 ژوئن سال 1802

"كالون "وزیر دارایی لوئی شانزدهم كه اقدامات او انقلاب كبیر فرانسه را تسریع كرد ،بعد از 68 سال زندگی بدرود حیات گفت" .شارل - آلكساندر دوكالون "روز 4 نوامبر 1734 میلادی در" دوئه "متولد شده بود .وی پس از آن كه به جای" نكر "به وزارت رسید ،بغارت خزانه دولت پرداخت و برای جبران آن به مالیاتهای گزاف متوسل شد .همین مالیاتهای گزاف سبب نارضایتی و بعد انقلاب مردم شد.

19 ژوئن سال 1866

در جریان جنگ تاریخی اتریش و آلمان) پروس (سپاهیان پروسی به پیروزی درخشان" باویر "نائل آمدند و ارتش دولت باویر را كه در آن جنگ به كمك اتریش آمده بود ،به سختی در هم شكستند .پیروزی" باویر "بعد از پیروزی پروس در" ساكس و هانور "و قبل از پیروزی درخشان و تاریخ" سادوا "در روز 3 ژوییه 1866 میلادی بود .به روز 23 اوت 1866 مراجعه شود

19 ژوئن سال 1868

"امیل برنارد "نقاش و هنرمند نامدار فرانسوی در قرون نوزدهم و بیستم میلادی در" لیل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی ،یكی از صمیمیترین دوستان" پل سزان "محسوب میشد و افكار" سزان "در آثار او تاصثیر زیادی داشت" .امیل برنارد "روز 1 ژانویه 1941 میلادی در گرماگرم جنگ دوم جهانی وفات یافت .به روز 1 ژانویه 1941 مراجعه شود

19 ژوئن سال 1952

انقلاب مصر اتفاق افتاد .در این انقلاب جمعی از افسران مصر كه مخالف رژیم ملك فاروق اول فرمانروای آن كشور بودند علیه او كودتا كردند و در نتیجه رژیم مصر به جمهوری مبدل شد .انقلاب 1952 میلادی مصر را ژنرال" محمد نجیب "و یك سرهنگ جوان به نام" جمال عبدالناصر "رهبری میكردند و هر دو به ترتیب به ریاست جمهوری مصر رسیدند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی