برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 4ژوئن

4 ژوئن سال 1599

"اولیویر كرامول "سیاستمدار بزرگ و دیكتاتور معروف انگلستان در قرن هفدهم میلادی ،در شهر" هانینگ دام "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعدها به وكالت پارلمان رسید و علیه شارل اول پادشاه انگلیس قیام كرد و بعد از پیروزی بر او 4 سال به طور غیر رسمی و 5 سال به طور رسمی ریاست حكومت انگلستان را عهدهدار شد .و روز 13 سپتامر 1658 میلادی ،بعد از 59 سال زندگی مرد.

4 ژوئن سال 1745

پیروزی درخشان" فرید برگ "در جنگی به همین نام كه در" فریدبرگ "اتفاق افتاده بود ،نصیب سپاهیان پروسی شد و در نتیجه ایالت معروف ساكس در آلمان كه پادشاه آن جزص متفقین ماری ترز ملكه اتریش بود ،به تصرف فردریك دوم پادشاه جنگجوی پروس درآمد .در جنگ فریدبرگ با وجودی كه قوای اتریش و ساكس دو برابر پروسیها بودند باز پیروزی نصیب قوای پروس شد.

4 ژوئن سال 1765

"كلود كلرو "یكی از برجستهترین ریاضیدانان و نوابع دنیای علوم قرن هجدهم میلادی فرانسه پس از 52 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .این شخصیت بزرگ علمی كه در 18 سالگی به عضویت آكادمی علوم فرانسه نائل آمد روز 29 ژانویه 1713 میلادی در پاریس قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .وی در سال 1736 ماصمور اندازهگیری یك قوس نصفالنهار زمینی در منطقه قطبی شده بود.

4 ژوئن سال 1859

یكی از بزرگترین شكستهای اتریش در قرن نوزدهم ،در جنگ" ماژنتا "نصیب آن كشور شد .در این جنگ اتریش با دو كشور فرانسه و ساردنی روبرو بود و مجموع قوای دو طرف به 280 هزار نفر میرسید كه بیشتر آنها اتریشی بودند .سردار فرانسه" ژنرال ماك ماهون "در این نبرد اتریشیها را به سختی شكست داد و سه هفته بعد در جنگ" سولفرینو "نیز بار دیگر پیروز شد .به روز 10 دسامبر 1858 مراجعه شود.

4 ژوئن سال 1893

اولین اسكلت كامل از یك" دینوسور "خزنده غولآسای دوران قدیم زمینشناسی كشف شد و به این ترتیب راز وجود سوسمارهای عجیبی كه هشتصد هزار قرن قبل بر جهان حكمروائی میكردند معلوم شد .در آن دوران تنها این جانوران در دنیا میزیستند كه همه تنومند بودند با كشف تخم دینوسورها در سال 1923 میلادی ،معلوم شد كه این جانوران پستاندار نبوده بلكه تخمگذار بودهاند.

4 ژوئن سال 1916

حمله ئژنرال" بروسیلف "سردار معروف روسی به قوای اتریش در جریان جنگهای بینالمللی اول آغاز شد .این حمله كه سبب جنگهای معروف به" پریپت "شده به سبب كمی قوای اتریشی به شكست اتریشیها تمام شد و چون روسها به سرعت پیشرفت میكردند ،به سبب مقاومت بعدی متحدین در این جنگها ،روز 15 سپتامبر 1916 جنگ بینتیجه پایان یافت .به روز 15 سپتامبر 1916 مراجعه شود.

4 ژوئن سال 1925

"پیر لوئیس "شاعر و نویسنده معروف فرانسه در قرن نوزدهم و بیستم میلادی بعد از 55 سال زندگی بدرود حیات گفت .تولد وی روز 10 دسامبر 1870 میلادی در شهر" گان "اتفاق افتاد و اولین اثرش" استارته "نام داشت .از بهترین آثار این ادیب بزرگ فرانسه" آفرودیت - زن و بازیچه - پیشه - ترانههای بیلی تیس و زندگی فاحشهها "را باید نام برد .به روز 10 دسامبر 1870 مراجعه شود.

4 ژوئن سال 1941

موصل بغداد پایتخت عراق در جریان دومین جنگ بینالمللی توسط سربازان بریتانیای كبیر اشغال شد و همزمان با تصرف بغداد شهر تاریخی و مهم نیز به تصرف انگلیسیها درآمد .در آن زمان در كشور عراق ،سیاست ضد انگلیسی به نفع آلمان نازی نفوذ زیادی داشت و علت اشغال بغداد توسط انگلیسیها برای جلوگیری از سقوط كامل عراق به دست دولت آلمان نازی بود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   روزنامه ها  |  عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی