برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 5ژوئن

5 ژوئن سال 1470

"آلونسو - دوهو - جدا "یكی از دریانوردان بزرگ و مكتشفین برجسته ئاسپانیا در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی ،در" كوئنكا "قدم به عرصه ئوجود گذاشت" .هوجدا "كه یكی از ماجراجوترین دریانوردان اسپانیا بود ،در جریان سفری كه در 21 دسامبر 1499 میلادی در 29 سالگی به آمریكا كرد موفق به كشف سواحل" كلمبیا "شد .وی روز 22 ژانویه 1515 میلادی مرد .به روز 21 دسامبر 1499 مراجعه شود.

5 ژوئن سال 1499

جنگهای" میلان "برای تصرف این شهر تاریخی در ایتالیا كه در قرن پانزدهم به صورت یك منطقه مستقل اداره میشد ،توسط لوئی دوازدهم پادشاه فرانسه آغاز شد و در آن زمان بر میلان" لودویك اسفورزا "با كمك سربازان مزدور سویسی فرمانروایی داشت .پس از 7 ماه به علت این كه سویسیها" اسفورزا "را ترك كردند ،میلان به تصرف فرانسویها درآمد .به روز 19 ژانویه 1500 مراجعه شود.

5 ژوئن سال 1674

"فیلیپ دوشامپانی "نقاش و صورتگر معروف فرانسوی كه او را فلاماندی و بلژیكی نیز خواندهاند ،پس از 72 سال زندگی چشم از جهان فرو بست .فیلیپ دوشامپانی ،روز 21 سپتامبر 1602 میلادی در" بروكسل "متولد شد و تحت توجه استادان برجستهای تعلیم یافت .از مهمترین آثار این نقاش بزرگ" قصر شانتیلی و انگور چینی "را باید نام برد .به روز 21 سپتامبر 1602 مراجعه شود.

5 ژوئن سال 1761

"ادوارد بوسكاون "دریاسالار شجاع و نامدار انگلستان در قرن هجدهم میلادی ،پس از 50 سال زندگی بدرود حیات گفت .این فرمانده ئبزرگ دریائی انگلیس "روز 18 آوریل 1711 میلادی در لندن متولد شده بود و از نوجوانی به خدمت نیروی دریایی پیوست و تا دریاسالاری ترقی كرد .وی یكی از قهرمانان جنگهای استعماری انگلیس و فرانسه در هندوستان است .به روز 18 آوریل 1711 مراجعه شود.

5 ژوئن سال 1806

سلطنت" لوئی بناپارت "یكی از برادران ناپلئون بناپارت بر كشور هلند آغاز شد .لوئی بناپارت روز 15 ژانویه 1778 میلادی قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود و هنگامی به دستور برادر بزرگ خویش ناپلئون به سلطنت" هلند "منصوب شد كه 28 سال از عمر او میگذشت .سلطنت لوئی بناپارت تا سال 1810 میلادی به طول انجامید و روز 19 ژوییه 1846 میلادی وفات یافت .به روز 19 ژوییه 1846 مراجعه شود.

5 ژوئن سال 1832

اولین قیام جمهوریطلبان فرانسه در زمان سلطنت لوئی فیلیپ پادشاه معروف آن كشور آغاز شد و هدف این گروه كه جمع كثیری كه در شهرهای مختلف هوادار آنها بودند ،برچیده شدن بساط دیكتاتوری لوئی فیلیپ بود كه از روز 19 اوت 1830 میلادی به جای شارل دهم به سلطنت رسیده بود .این قیام به علت خیانت یكی از جمهوریخواهان به سختی درهم شكسته شد .به روز 14 آوریل 1834 مراجعه شود.

5 ژوئن سال 1916

قیام تاریخی" شریف حسین "امیر نامدار عرب كه خود را سلطان ممالك عربستان میدانست ،علیه امپراتوری عثمانی كه در آن زمان مالك اراضی عربنشین آسیا و آفریقا بود آغاز شد .در این جریان ،شریف حسین قبلژ موافقت دولت فرانسه را كه مایل به تضعیف قوای سیاسی عثمانی در خاور میانه بود جلب كرده بود .شریف حسین روز 2 نوامبر همان سال خود را پادشاه خواند.

5 ژوئن سال 636

شهر تاریخی" گندی شاپور "مركز فعالیتهای ادبی و فرهنگی ایران در قرون اولیه قبل از هجرت به دست نیروهای عرب مسلمان سقوط كرد و فاتح گندی شاپور كه" نعمان "نام داشت ،دستور داد به جبران مقاومتی كه مدافعان شهر هنگام محاصره در برابر اعراب نشان دادند آن را ویران كنند .ماهرترین اطباص و جراحان ایرانی در بیمارستان بزرگ این شهر كار میكردند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی