برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 6ژوییه

6 ژوییه سال 37 قبل از میلاد

اشك چهاردهم - فرهاد چهارم زندگی" اشك یازدهم - ارد اول "پادشاه معروف سلسله اشكانیان در جریان قتل عام افراد خانواده سلطنتی به دستور پایان یافت" .اشك سیزدهم "روز 2 ژوئن همان سال به نفع فرزندش" فرهاد چهارم "از سلطنت استعفا داد بود ولی فرهاد چهارم از بین این كه مبادا پدر و برادرانش دوباره در صدد سلطنت برآیند در این روز همه آنها را قتل عام كرد.

6 ژوییه سال 1585

هشتمین و آخرین جنگ مذهبی میان كاتولیكها و پروتستانهای فرانسه كه در ضمن طولانیترین این جنگها نیز محسوب میشود آغاز شد .این جنگ كه در زمان هانری سوم آغاز شد و در زمان هانری چهارم پایان یافت وسیلهای بدست دولتهای خارجی برای مداخله در كار فرانسه داد .فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و كاتولیكها و الیزابت اول ملكه انگلیس به پروتستانها كمك میكردند .این جنگ روز 22 ژوییه 1593 میلادی پایان یافت.

6 ژوییه سال 1670

جزیره جامایكا ،پس از جنگی خونین به تصرف انگلیسیها درآمد و به این ترتیب پس از مدت 159 سال كه جامایكا تحت سلطه امپراتوری اسپانیا قرار داشت به چنگ انگلیسها افتاد .جامایكا كه روز 3 ماه مه 1494 میلادی توسط كریستف كلمب كشف شده بود ،روز 22 مارس 1509 میلادی به تصرف اسپانیا درآمد .این جزیره روز 6 اوت 1962 میلادی مستقل شد .به روز 22 مارس 1509 مراجعه شود

6 ژوییه سال 1809

جنگ خونین" واگرام "كه از روز قبل یعنی 5 ژوییه 1809 میلادی آغاز شده بود پایان یافت .در این جنگ 140 هزار اتریشی به سرداری آرشیدوك شارل با 55 هزار سوار و پیاده فرانسوی به سردار" ماكدونالد - برنادوت - ادوینو - ماسنا و دادوت "و به فرماندهی كل ناپلئون بناپارت میجنگیدند .پایان جنگ شكست آرشیدوك شارل و تقاضای صلح او بود .به روز 5 ژوییه و 14 اكتبر 1809 مراجعه شود

6 ژوییه سال 1827

معاهده سه پادشاه در لندن پایتخت انگلستان منعقد شد .در این معاهده ،نیكلای اول امپراتور روسیه - شارل دهم پادشاه فرانسه و جورج چهارم پادشاه انگلستان شركت داشتند و هدف ،تضعیف قوای مخوف امپراتوری عثمانی بود كه اسباب وحشت همه دول اروپایی شده بود .نتیجه این معاهده ،اخطار به عثمانی در مورد استقلال یونان و سپس جنگ با آن امپراتوری بود.

6 ژوییه سال 1859

سولفرینو ملاقات تاریخی در" ویلافرانكا "بین ممالك اتریش و فرانسه اتفاق افتاد .در این ملاقات كه بعد از پیروزی فرانسه بر اتریش در جنگ تاریخی واقع شد" ،ناپلئون سوم "امپراتور فرانسه و" فرانسوا ژوزف "امپراتور اتریش شركت داشتند و مقدمات ایجاد صلحی به نام" ویلا فرانكا "را بوجود آوردند كه معاهده آن روز 7 ژوییه 1859 میلادی امضاص شد .به روز 24 ژوئن و 7 ژوییه 1859 مراجعه شود

6 ژوییه سال 1886

"فردریك و سار "طبیب و محقق و مخترع معروف آلمان در قرن بیستم میلادی در" سرنتول "متولد شد .پدرش مدیر مدرسه بود و مادرش در اوان كودكی وی مرد و سرپرستی او را خالهاش كه زنی مهربان و فداكار بود به عهده گرفت و" فردریك "بعدها همه موفقیتهای خود را مرهون لطف او میدانست .این طبیب دانشمند كه به او" طبیب بینالمللی "لقب داده بودند روز 20 نوامبر 1963 مرد.

6 ژوییه سال 1918

تزار نیكلای دوم آخرین امپراتور سرزمین روسیه كه مدت دو سال اسیر انقلابیون كمونیست روسیه بود با همه اعضای خانوادهاش تیرباران شدند نیكلای دوم فرزند الكساندر سوم بود كه در سال 1894 میلادی بعد از مرگ پدرش امپراتور روسیه شد .در 15 مارس 1916 انقلابیون روسیه او را از سلطنت خلع كردند و در 15 سپتامبر همان سال زندانیش كردند و در این روز اعدام شد .به روز 17 آوریل 1868 مراجعه شود

6 ژوییه سال 1960

كشور" مالاوی "در قاره آفریقا به استقلال رسید .این كشور كه تا روز قبل از استقلال جزص مستعمرات انگلستان در آفریقای جنوب شرقی محسوب میشده" نیاسالند "نام داشت كه قبلاش با" رودزیا "تشكیل فدراسیون) نیاسالند و رودزیا (را داده بودند .پایتخت نیاسالند ،شهر كوچك" زومبا "است .این كشور 122700 كیلومتر مربع مساحت و 3/5 میلیون نفر جمعیت دارد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی