برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 2آگوست

2 آگوست سال 1621

"لویی كنده "معروف به" پرنس دوكنده كبیر "سردار و سیاستمدار بزرگ فرانسوی در قرن هفدهم میلادی در پاریس پایتخت فرانسه دیده به جهان باز كرد" .كنده "كه از خاندان سلطنتی فرانسه بود در جوانی به ارتش پیوست و در جنگهای خونین بینالمللی كه در قرن 17 میان دول مختلفه اروپا با فرانسه درگرفت ،او یكی از قهرمانان اصلی نبرد بود" .كنده كبیر "روز 16 فوریه 1686 میلادی مرد.

2 آگوست سال 1718

"اتحاد مثلث "انگلیس و فرانسه و هلند كه در 4 ژانویه 1717 میلادی بوجود آمده بود ،با عضویت امپراتوری اتریش به" اتحاد مربع "مبدل گردید ،زیرا اتریش كه مرتب مورد حمله اسپانیائیها قرار داشت ،برای استفاده از نفوذ سیاسی و قدرت نظامی اتحاد مثلث ،یاری آنان را لازم میدانست .این اتحاد مربع سبب جنگ دریایی انگلیس و اسپانیا در 11 اوت همان سال شد .به روز 11 اوت 1718 مراجعه شود

2 آگوست سال 1830

شارل دهم ،پادشاه فرانسه ،پس از 6 سال سلطنت ،بر اثر انقلاب مردم فرانسه از سلطنت استعفا داد و به انگلستان پناهنده شد .این پادشاه روز 3 آوریل 1757 میلادی در ورسای متولد شده و روز 16 سپتامبر 1824 در 67 سالگی بعد از مرگ برادرش لویی 18 به سلطنت رسید .تصرف الجزایر در زمان سلطنت او اتفاق افتاد .وی روز 24 نوامبر 1836 میلادی در 79 سالگی مرد.

2 آگوست سال 1870

جنگ شش ماهه آلمان) پروس (و فرانسه با حمله سپاهیان فرانسوی به مواضع آلمان آغاز شد .در این موقع ناپلئون سوم بر فرانسه و ویلهلم اول بر آلمان حكومت میكردند ولی ابتكار اصلی عملیات ،با بیسمارك صدر اعظم آلمان بود .این جنگ كه به دو دوره یك ماهه و 5 ماهه تقسیم میشود با شكست فرانسه و اشغال پاریس بدست آلمانیها و تحمیل قرارداد 10 مه 1871 به فرانسه میلادی پایان یافت.

2 آگوست سال 1934

فیلد مارشال" پاول فون بنه كندورف اوندهیندنبورگ "سردار بزرگ و نامآور آلمانی و اولین رییس جمهور آن كشور پس از جنگ بینالملل اول ،بعد از 87 پوزن سال زندگی در مقام ریاست جمهور آلمان جان سپرده" هیندنبورگ "كه از فرماندهان بزرگ جنگ اول محسوب میشود روز 7 فوریه 1847 در متولد شده و از سال 1925 میلادی به ریاست جمهوری رسیده بود .به روز 7 فوریه 1847 مراجعه شود

2 آگوست سال 1945

كنفرانس تاریخی" پوتسدام "آخرین كنفرانس بینالمللی از سران دول بزرگ شرق و غرب كه در جنگ دوم جهانی با یكدیگر متفق بودند .در شهر پوتسدام واقع در آلمان شرقی" در مغرب برلن "پایان یافت .در این كنفرانس استالین نخستوزیر روسیه - چرچیل نخستوزیر انگلیس و ترومن رییس جمهوری آمریكا مناطق تحت نفوذ خود را قسمتبندی كردند .به روز 17 ژوییه 1945 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی