برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 5آگوست

5 آگوست سال 1515

"فیلیبر دولورم "هنرمند حجار و معمار بزرگ فرانسوی در قرن شانزدهم میلادی در پاریس ،پایتخت فرانسه چشم به جهان باز كرد .وی در جریان نهضت بزرگ ادبی و هنری معروف به" رنسانس "یكی از پیشگامان و پرچمداران آن نهضت در فرانسه بود .فیلیبر دولورم روز 25 ماه مه 1570 میلادی پس از 55 سال زندگی به درود حیات گفت .قصر" آنه "از آثار اوست .به روز 25 مه 1570 مراجعه شود

5 آگوست سال 1689

كودتای" پطر كبیر "امپراتور نامدار روسیه كه در آن زمان زیر نظر و نفوذ خواهرش" سوفی استرلتسی "بود .علیه او آغاز شد و هدف پطر به دست آوردن سلطنتی بود كه خواهرش سوفی قصد داشت آن را متعلق به خویش كند" .پطر "به كمك دوستان خویش كودتا را انجام داد و پس از سركوبی طرفداران خواهرش در 27 سپتامبر 1689 میلادی زمان امور را بدست گرفت .به روز 27 سپتامبر 1689 مراجعه شود

5 آگوست سال 1823

"ارنست رنان "عالم بزرگ لغت و مورخ مشهور فرانسه در قرن نوزدهم میلادی در" تره گویر "قدم به عرصه وجود گذاشت .در جوانی به آموختن زبانهای شرقی پرداخت و در عربی مهارت یافت و سپس به تحقیق در احوال ملل و تاریخ شرق پرداخت و كتب ارزندهای چون" اصول دین مسیح "و" تاریخ بنی - اسرائیل "را نوشت و روز 27 مه 1892 میلادی مرد .به روز 28 مه 1892 مراجعه شود.

5 آگوست سال 1895

"فردریك انگلس "یكی از برجستهترین علمای علمالاجتماع جهان در قرن نوزدهم میلادی ،بعد از 75 سال زندگی بدرود حیات گفت" .انگلس "كه او را انگلس مكمل عالم بزرگ دیگر این قرن یعنی" كارل ماركس "میدانند ،به سال 1820 میلادی در شهر" بارمن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از عقاید بیشتر در امور" مادی "و اقتصادی استفاده میشود .به روز 24 مارس 1820 مراجعه شود.

5 آگوست سال 1896

فجیعترین قتل عام عیسویان بدست عمال امپراتوری عثمانی ،در آسیای صغیر اتفاق افتاد و در این جریانات ننگآور سیصد هزار نفر از ارامنه متصرفات عثمانی در آسیای صغیر بیرحمانه كشتار شدند .عامل اصلی این قتل عام سلطان عبدالحمید دوم امپراتوری عثمانی بود كه به خاطر ابراز همدردی ارامنه نسبت به شورشیان مسیحی ممالك تحت نفوذ عثمانی ،دستور این كشتار موحش را داده بود.

5 آگوست سال 1915

"ورشو "پایتخت لهستان در جریان جنگهای معروف به" كراكووی "میان آلمانیها و روسها به تصرف قوای سردار نامدار آلمانی" ماكنزن "درآمد و بیش از 11 هزار سرباز روسی كه مدافع شورش بودند اسیر شدند .در جریان جنگهای كراكووی كه از روز 1 مه تا 1 سپتامبر 1915 میلادی طول كشید ،نه تنها ورشو بلكه سراسر لهستان به تصرف آلمانیها درآمد و دست روسها از آن سرزمین كوتاه شد.

5 آگوست سال 1963

قرارداد تاریخی منع آزمایشهای اتمی پس از سالها گفتگو و مذاكره میان دول بزرگ جهان سرانجام به تصویب رسید و نمایندگان ممالك بریتانیای كبیر - اتحاد روسیه شوروی و ایالات متحده آمریكا آن را امصاص كردند .به موجب این قرارداد كه بعداش یكصد كشور دیگر جهان) منجمله ایران (نیز به آن پیوستند ،هر گونه آزمایشهای اتمی در خشكی و دریا و هوا ممنوع شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی