برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 9سپتامبر

9 سپتامبر سال 1640

"آنتوان كوی زووكس "حجار و مجسمهساز معروف فرانسه در قرن هفدهم ،در شهر" لیون "قدم به عرصه وجود گذاشته .این هنرمند قدرت فراوانی در خلق آثار مجلل هنری داشت و از جمله پركارترین مجسمهسازان فرانسه محسوب میشد .بسیاری از مجسمههای قصر" تویللری "در فرانسه از آثار اوست" .آنتوان كوی زووكس "بروز 24 مه 1720 میلادی در 80 سالگی مرد .به روز 24 مه 1720 مراجعه شود

9 سپتامبر سال 1787

اولین مجمع عمومی از نمایندگان ایالات مختلف آمریكا كه استقلال خود را بعد از جنگهای متمادی از انگلستان گرفته بودند در شهر آناپولیس "پایتخت ایالت كوچك" مریلند "تشكیل شد .هدف عمده از تشكیل این مجمع آن بود كه طرز حكومت را در آمریكا تغییر دهند و قوانینی برای اداره كشور وضع كنند .این قوانین و تصمیمات روز 7 سپتامبر همان سال رسمیت یافت.

9 سپتامبر سال 1858

"لاژار "مستشرق و باستانشناس معروف فرانسوی پس از 75 سال زندگی و پس از یك دوره بیماری و نقاهت در" تور "همان شهرستانی كه روز 30 مارس 1783 میلادی در آن متولد شده بود بدرود حیات گفت .این مستشرق معروف اولین كسی است كه روابط قدیم میان دو تمدن معروف جهانی یعنی" تمدن یونان و تمدن شرق "را تعیین و اعلام كرد .به روز 30 مارس 1783 مراجعه شود

9 سپتامبر سال 1898

"استفان مالارمه "یكی از شعرای بزرگ و پرچمداران سبك" سمبولیسم "فرانسه بعد از 56 سال زندگی بدرود حیات گفت .این ادیب معروف ،به سال 1842 میلادی در" پاریس "متولد شده بود و خانوادهاش مردمی تنگدست بودند .از اوان جوانی به سرودن اشعار پرداخت و در این مرحله به اوج كمال رسید .از وی چند دفتر شعر باقی مانده است .به روز 26 دسامبر 1842 مراجعه شود

9 سپتامبر سال 1943

ایتالیا ،در جریان جنگ دوم بینالملل شرایط تسلیم بلاقید و شرط متفقین را قبول كرد و به این ترتیب اصلیترین متحدین آلمان در جنگ دوم جهانی از صحنه عملیات كنارهگیری كرد .ایتالیا كه در زمان صدارت" بنیتو موسولینی "دوش بدوش هیتلر وارد جنگ شده بود بعد از شكستهای متعدد به زانو درآمد و پس از روی كارآمدن كابینه مارشال" بادوگلیو "وی در این روز تسلیم شد .به روز 2 سپتامبر 1939 مراجعه شود

9 سپتامبر سال 1945

قرارداد تسلیم قوای مسلح ژاپن در پایان جنگ بینالملل دوم در سرزمین چین به امضاص رسید و به موجب این قرارداد یك میلیون سرباز ژاپنی به دستور" هیرو هیتو "امپراتور خویش اسلحه به زمین گذاشتند و جنگ تاریخی چین و ژاپن پایان یافت .این پیروزی كه نتیجه اتحاد كمونیستها و افراد دولتی چین بود بعدها سبب تفرقه میان آن دو نیرو و سرانجام تسلط كمونیستها بر سراسر خاك چین گردید.

9 سپتامبر سال 1948

كشور" كره شمالی "در شمال مدار 38 درجه كه مرز دو كشور كره جنوبی و كره شمالی است با هدایت و ابتكار دولت روسیه شوروی بوجود آمد و به این ترتیب سرزمین كره كه به صورت یك كشور واحد اداره میشد ،به دو قسمت تقسیم شد .رژیم كره شمالی كمونیستی و رژیم كشور كره جنوبی دموكراسی است .به روز 17 اوت 1948 و 25 ژوئن 1950 مراجعه شود

9 سپتامبر سال 1959

"ازرا - لومیس - پاند "نویسنده معروف یهودی مذهب آمریكایی بعد از 74 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ازرا - لومیس پاند "بعد از جنگ به آمریكا برگردانده شد ولی به جای اعدام به اقامت در آسایشگاههای روحی محكوم شد و 12 سال در آن بیمارستانها بسر برد .از مهمترین آثار او" ،پیشنویس - الفبای اقتصاد - و راهنمای فرهنگ "را باید نام برد .به روز 8 آوریل 1885 مراجعه شود

9 سپتامبر سال 1963

"ژرژبراك "نقاش بزرگ فرانسوی در قرن بیستم بعد از 81 زندگی بدرود حیات گفت" .براك "روز 13 مه 1882 میلادی در" آرژانتو "متولد شده بود .در جوانی به موسیقی و ورزش بوكس علاقه داشت ولی سرانجام به عالم هنر روی آورد و تا آخرین روزهای زندگی كار میكرد و بعد از این كه در" بیینال ونیز "در 1948 اول شد شهرتش افزودن گردید وی از دوستان" پیكاسو "بود .به روز 13 مه 1882 مراجعه شود

9 سپتامبر سال 65

قیام خونین و پر تلفات مردم روم علیه" نرون "با شكست روبرو شد و به دستور نرون تنها در عرض یك روز 2 هزار نفر از سران شورشی را اعدام كردند .این قیام به خاطر فجایعی بود كه نرون از آغاز امپراتوری خویش مرتكب شده بود .سه سال بعد وقتی ارتش روم نیز قیام كرد وی روز 8 اوت 68 خودكشی كرد .به روز 8 اوت 68 و 1 فوریه 54 و 31 ژانویه 37 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی